Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:430 (2014-2015)
Innlevert: 06.01.2015
Sendt: 06.01.2015
Besvart: 13.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): 6 usbekere som søkte asyl i Norge, skal julaften ha blitt dømt opp til 13 års fengsel i Usbekistan. Siden FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) ble kastet ut av Usbekistan i mai 2005, har det ikke vært en internasjonal tilstedeværelse i landet. Retur av flere er nå stanset, men så sent som i november ble syv usbekere sendt tilbake på tross av at fakta om den alvorlige menneskerettighetssituasjonen var kjent.
Hvorfor stanset ikke returene til Usbekistan umiddelbart etter at advarslene kom?

Begrunnelse

Usbekistan regnes blant verdens ti mest korrupte.
Usbekistan regnes som bunnsjiktet av verdens mest korrupte land, hvor tortur og terror mot egen befolkning er vanlig i alle ledd av en rettsprosess.
Siden FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) ble kastet ut av Usbekistan etter massakren i Andizjan i mai 2005, har det ikke vært en internasjonal tilstedeværelse med mandat til å følge opp returnerte asylsøkere fra Europa.
Hittil i år har Politiets utlendingsenhet (PU) sendt ut 44 usbekere til Usbekistan.
Så sent som i november ble syv usbekere sendt tilbake til landet med 27,8 millioner mennesker.
Det er grunn til å stette et stort spørsmålstegn ved hvordan vi kan sende mennesker tilbake til regimer som nekter menneskerettighetsorganisasjoner å operere og der det ikke er mulig med internasjonal tilstedeværelse.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Alle asylsøknader vurderes på individuelt grunnlag i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). De som fyller vilkårene for beskyttelse, vil få beskyttelse i Norge. Det er UDI og UNE som må vurdere om den tilgjengelige informasjonen om landforhold tilsier at det foreligger et generelt beskyttelsesbehov for alle, eller noen grupper asylsøkere, samt situasjonen ved retur.
I tilfeller der det fremsettes alvorlige påstander om at en utlending er utsatt for menneskerettighetsbrudd etter en retur til hjemlandet, legger utlendingsmyndighetene stor vekt på å få klarlagt fakta. Utlendingsmyndighetene må, som i alle andre saker, gjøre en selvstendig vurdering av påstandene i disse sakene. Usbekistan er et lukket land som er tilbakeholdne med å gi adgang til utenlandske organisasjoner. Å få god og pålitelig informasjon om hva som skjer inne i landet er derfor krevende.
Siden UNE ble kjent med opplysningene om mulig fengsling av usbekere som har vært i Norge, har UNE arbeidet med å innhente informasjon som kunne bekrefte denne situasjonen og å få oppdatert informasjon om retursituasjonen. Dette arbeidet fortsetter UNE med. På grunn av den krevende situasjonen med å innhente informasjon, har dette tatt noe tid. UNE og Landinfo har blant annet kontaktet journalister, menneskerettighetsaktivister og utlendingsmyndighetene i andre europeiske land for å kartlegge situasjonen.
Basert på den innhentede informasjonen, besluttet UNE 19. desember 2014 å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Usbekistan. I pressemeldingen skriver UNE at suspensjonen ble besluttet «for å sikre at UNE får nødvendig oversikt i en situasjon der det stadig kommer ny informasjon som kan ha betydning for vurdering av hvem det kan være farlig for å returnere».