Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:435 (2014-2015)
Innlevert: 08.01.2015
Sendt: 09.01.2015
Besvart: 16.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvor stor andel av de tre ordningene momskompensasjon, grasrotandelen og skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner mottar frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, som ikke er en del av Norges idrettsforbund, og hvordan fordeler midlene seg på organisasjonene?

Begrunnelse

I regjeringenserklæringen slår regjeringen fast at den ønsker å bedre vilkårene for frivillige organisasjoner og at de økonomiske ordningene må styrkes. Barne- og ungdomsfrivilligheten er en viktig inngangsport til frivillig arbeid. De som har vært frivillige som unge, er oftere frivillige som voksne. Det er derfor viktig for hele frivilligheten at barne- og ungdomsfrivilligheten har gode rammevilkår.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. I 2014 mottok 1 040 søkere på vegne av nærmere 19 000 lag og organisasjoner til sammen 1,191 milliarder kroner i momskompensasjon. Det foreligger ikke informasjon om hvor mange av disse lagene som har barn og unge som medlemmer og/eller frivillige. Ut i fra opplysninger i Frivillighetsregisteret er 96 av de 1040 søkerne registrert med barne- og ungdomsorganisasjon som én av tre mulige kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde. Disse mottok 80,8 mill. kroner i momskompensasjon, som er rundt 6,8 pst. av bevilgningen. Å utelukkende regne med de som er registrert med kategorien barne- og ungdomsorganisasjon gir imidlertid et misvisende bilde av hvor stor andel av midlene som går til organisasjoner der barn og unge deltar som frivillige. I tillegg til Norges idrettsforbund, er det en rekke organisasjoner der barn og unge deltar aktivt, som ikke er registrert som barne- og ungdomsorganisasjon. Blant annet kunst- og kulturorganisasjoner som Norges Musikkorpsforbund og Noregs Ungdomslag. Mer informasjon om hvordan midlene fordeler seg er tilgjengelig på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.
Grasrotandelen gir spillere hos Norsk Tipping mulighet til å bestemme at inntil 5 prosent (grasrotandelen) av spillinnsatsen skal gå til en utvalgt organisasjon. Dette gir organisasjonene en mulighet til å skaffe seg frie inntekter fra egne støttespillere. Det foreligger heller ikke for denne ordningen informasjon om hvor mange av mottakerne som har barn og unge som medlemmer og/eller frivillige. Basert på opplysninger fra Norsk Tipping og Frivillighetsregisteret kan vi fastslå at 23,9 mill. kroner ble fordelt til 2 436 mottakere med barne- og ungdomsorganisasjon som én av tre mulige kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde. Dette utgjør 6,7 pst. av den totale fordelingen på 357,5 mill. kroner. I likhet med merverdiavgiftskompensasjonsordningen gir dette et misvisende bilde av hvor stor andel som går til organisasjoner der barn og unge deltar, siden flere korps, kor og teaterlag ikke er registrert som barne- og ungdomsorganisasjon. Mer informasjon om hvordan midlene fordeler seg er tilgjengelig på Norsk Tippings nettsider.
Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner gir skatteytere mulighet til å få fradrag i inntekt for pengegaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn. Mottaker av gaven kan blant annet være organisasjoner som driver omsorgs- og helsefremmende arbeid for barn eller ungdom, eller barne- og ungdomsrettet arbeid innen musikk, teater, litteratur, dans, idrett, friluftsliv o.l. I 2013 innrapporterte 379 organisasjoner at de til sammen hadde mottatt nærmere 2,8 milliard kroner i pengegaver. Det foreligger ikke tall som angir hvor stor andel av midlene barne- og ungdomsorganisasjoner mottar. Informasjon om beløp for de ulike organisasjonene er tilgjengelig på Skatteetatens nettsider.
Kulturdepartementet har for øvrig publisert en oversikt over statlige tilskuddsordninger som er aktuelle for barne- og ungdomsorganisasjoner på regjeringen.no. Hensikten er å gjøre det lettere for barne- og ungdomsorganisasjonene å få informasjon om aktuelle tilskuddsordninger. Oversikten inneholder 58 tilskuddsordninger. Dette viser at tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner er høyt prioritert på en rekke ulike områder.