Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:436 (2014-2015)
Innlevert: 08.01.2015
Sendt: 09.01.2015
Besvart: 16.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva gjør statsråden for å forsikre seg om at sikkerheten ved norske mediehus ivaretas på kort og lengre sikt?

Begrunnelse

Det grufulle angrepet mot Charlie Hebdo i Paris viser at angrep er vanskelig å stoppe selv med omfattende sikkerhetstiltak, og at det kan være grunn til å foreta en gjennomgang av sikkerheten ved norske mediehus for å forsikre om at sikkerheten er godt nok ivaretatt. Samfunnet og myndighetene har en sterk forpliktelse til å sørge for sikkerheten til utøvere av det frie ord.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har forsikret meg om at politiet følger situasjonen tett og at de fortløpende vurderer hvilken betydning hendelsene i Frankrike har for norske forhold, og om dette kan ha innvirkning på trusselbildet i Norge. PSTs foreløpige vurdering er at terrorhandlingen i Paris ikke endrer det allerede skjerpede trusselbildet i Norge. Både politiet lokalt og PST har vært i kontakt med flere mediehus og gitt informasjon og veiledning i den aktuelle situasjonen.
Jeg er videre informert om at PST nå arbeider intensivt med all relevant informasjon som kan bidra til å avklare om terrorhandlingen i Paris kan ha betydning for Norge og norske interesser, herunder om det er personer med tilknytning til Norge som kan ha koblinger til aksjonen i Paris.
Etter utlendingsloven og grenseforordningen er det mulighet til å gjeninnføre grensekontroll på indre Schengengrense hvis det foreligger en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet, og dersom trusselen effektivt kan avverges ved gjeninnføring av kontrolltiltak der. Vurderingen er at det for tiden ikke foreligger en slik situasjon rettet mot Norge. Men tiltaket vil bli vurdert såfremt nye opplysninger tilsier det.
Det er Politidirektoratets vurdering at de tiltak som ble innført som følge av PSTs gjeldende trusselvurdering er dekkende for den nåværende situasjonen. Det vises spesielt til bevæpning av uniformert innsatspersonell. En slik foreløpig bevæpning medfører at politiet ved alle beskyttelsesoppdrag enten i forebyggende øyemed eller hvor det foreligger en trussel, vil opptre bevæpnet.
Det er min vurdering at politiets tilnærming og vurderinger så langt er fyllestgjørende.
Når det gjelder ditt særlige spørsmål er jeg kjent med at dette er fulgt opp av politiet uten at jeg av åpenbare grunner kan gå nærmere inn på dette. Men jeg kan nevne at PST har invitert redaktører og virksomhetsledere innen mediebedrifter til et informasjonsmøte om sikkerhet og risikovurderinger som ledd i tjenestens rådgivningsoppgave overfor personer og organisasjoner. Møtet vil finne sted 20.01.15 i PSTs lokaler. I møtet vil det også bli gitt informasjon om dagens trusselbilde. Jeg vil også legge til at det tilligger mediebedriftene som arbeidsgivere et selvstendig ansvar for å vurdere sikkerheten for sine ansatte, og eventuelt iverksette egne tiltak opp mot dette, som for eksempel skjerpet adgangskontroll, bevisstgjøring av sikkerhetsrutiner og skjerpet årvåkenhet og lignende.