Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:437 (2014-2015)
Innlevert: 09.01.2015
Sendt: 09.01.2015
Besvart: 14.01.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): En opphevelse av konsesjonsloven åpner opp for at hvem som helst kan eie jord- og skogeiendommer i Norge.
Hvorfor er ikke konsekvensene av dette omtalt i høringsnotatet fra departementet, og hvilke vurderinger gjør departementet av konsekvenser av en opphevelse av loven på lang sikt?

Begrunnelse

En opphevelse av konsesjonsloven gjør at selskaper, norske eller utenlandske, fritt kan kjøpe norske jord- og skogseiendommer.
Landbruks- og matdepartementet har valgt å ikke gjøre noen vurderinger av konsekvensene av en slik stor endring av politikken i høringsnotatet.
Statsråd Listhaug kunne heller ikke i spørretimen 7. januar 2015 gi noe begrunnet svar på konsekvensene utover å si at: "Så er det sånn at jeg tror ikke det kommer til å komme store oppkjøpere fra utlandet og overta norsk landbruksjord."
Det er ønskelig med dokumentasjon på denne påstanden, for eksempel ved omtale av erfaringer fra andre land som har like liberalt regelverk.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Representanten Pollestad etterlyser bl.a. erfaringer fra andre land. Etter mitt syn gir ikke en beskrivelse av forholdene i andre land og fra en annen tid særlig håndfaste holdepunkter for hva som kan skje i Norge i framtida. Jeg ser imidlertid ikke at de opplysningene som foreligger om dette underbygger en antakelse om at mange utlendinger vil kjøpe landbrukseiendom dersom regelverket blir borte.
Finland hadde konsesjonslovgivning fra 1979 til 1998. I perioden etter opphevelse av denne lovgivningen (perioden 2000-2014) har jeg fått opplyst at 42 landbrukseiendommer er kjøpt av utlendinger. 11 av de utenlandske kjøperne var svenske statsborgere med finsk navn, noe som tyder på at de hadde finsk opprinnelse. Utenlandske oppkjøp av landbrukseiendom i Finland etter opphevelse av konsesjonsreglene synes etter dette å være et marginalt fenomen.
Sverige har hatt en mer liberal konsesjonslovgivning enn Norge fra tidlig på 90-tallet. Heller ikke i Sverige er andelen utenlandske eiere av nevneverdig omfang.
Forslaget om å oppheve konsesjonsloven er for tiden på høring med høringsfrist 15. januar. Departementet har mottatt svært mange høringsinnspill. En del av høringsinstansene er opptatt av mulige konsekvenser av en oppheving. Jeg ønsker å komme tilbake med samlet vurdering og forslag til Stortinget innen utgangen av vårsesjonen.