Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:442 (2014-2015)
Innlevert: 12.01.2015
Sendt: 12.01.2015
Besvart: 19.01.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Ser statsråden viktigheita av at Forsvaret har anlegg som sikrar tilstadevere og øvingsaktivitet i regionen mellom Romsdal og Bergen, og viktigheita av å sjå dette i samanheng med pågåande utgreiing frå Forsvarssjefen om vidare utvikling av Forsvaret?

Begrunnelse

Heimevernstaben har nyleg foreslått å avhende og utrangere samtlige gjenverande forsvarsanlegg i Sogn og Fjordane (Firda Kaserne i Eid kommune, Remmedalen Skytefelt i Eid og Vasslia skytefelt i Førde).
Etter nedlegginga av HV10 er Firda Kaserne det siste "fysiske fotavtrykket" av Forsvaret i Sogn og Fjordane - etter nær 400 år samanhengande militær øvingsaktivitet i fylket. Firda Kaserne er fast treningsstad for fleire HV-område med godt eigna fasilitetar for Forsvaret sitt behov. Bruken av anlegget er for tida aukande ut frå HV sin aukande treningsaktivet av sine mannskap.
HV11 seier sjølv at anlegget er sterkt ønskjeleg å disponere, og at ei avhending av Firda Kaserne vil svekke både muligheten til å rekruttere og øve HV-styrkar i det som tradisjonelt har vore eit kjerneområde for rekruttering av HV-soldatar. Firda Kaserne er det einaste militære bygget Forsvaret disponerer mellom Bergen og Åndalsnes. Dei to aktuelle skytefelta er tilsvarande dei einaste skytefelta Forsvaret disponerer mellom Bergen og Stjørdal.
Det framstår som underleg at eit så omfattande utsal skjer samstundes som Forsvarsministeren har gitt Forsvarssjefen i oppdrag å gjere ei samla vurdering av den vidare utviklinga av Forsvaret.
Eg vil mellom anna peike på at eitt av punkta Forsvarssjefen er bedt å vurdere, jmf. pkt. 3.7 i Forsvarsministeren sitt brev til Forsvarssjefen av 01.10.14, er å legge til rette for effektive bidrag til den heilskaplege samfunnstryggleiken, og at støtten til det sivile samfunnet skal takast med i vurderinga av innretning og dimensjonering av einskildkapasitetar. Forsvarsministeren har i det nye oppdraget til Forsvarssjefen forsterka dette poenget ytterlegare, ved å be om ei vurdering av om samfunnstryggleik på einskildområde bør vere ei dimensjonerande oppgåve for Forsvaret.
Vi veit at Nordvestlandet er ein del av landet der naturkatastrofer dei siste åra har råka hyppigast og hardast - og at HV her ofte vil ha ei viktig rolle i eit effektivt tverrsektorielt samarbeid. Det er difor særskilt viktig at dette samspelet blir vurdert grundig i denne delen av landet - og at behovet for forsvarsanlegg til bruk for opptrening av HV sine lokale mannskap blir sett i lys av dette før ein konklusjon blir dregen.
Etter det eg er kjend med, er lokale styresmakter lokalt og regionalt så langt ikkje involvert i prosessen, på trass av Forsvarsdepartementet si sterke vektlegging av samspel med det sivile samfunnet.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 12. januar 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn om tilstedeværelse og øvingsaktivitet i regionen mellom Romsdal og Bergen. Gjennomføringen av langtidsplanen for forsvarssektoren i perioden 2013–2016 er godt i gang, og blir fulgt opp i tråd med Stortingets gjeldende vedtak. Som en forutsetning for å skape reell, bærekraftig og langsiktig balanse mellom bevilgninger, struktur og oppgaver har Forsvarsdepartementet gitt Forsvaret oppdrag om å frigjøre midler gjennom effektiviseringstiltak, strukturtiltak og utrangering av eiendom, bygg og anlegg (EBA). Det pågår nå et arbeid i Forsvaret med å identifisere EBA som Forsvaret ikke lenger har behov for, og hvor en utrangering har ingen eller små operative konsekvenser. De enkelte forsvarsgrener har fått i oppdrag å bidra til å nå en bestemt andel av utrangeringsmålene som er satt. Heimevernet legger resultatet for sitt arbeid frem for Forsvarsstaben i disse dager og det er kjent for Forsvarsdepartementet at de tre anleggene som stortingsrepresentanten nevner i sitt spørsmål inngår i planene for utrangering. I sine vurderinger har Generalinspektøren for Heimevernet lagt til grunn at anleggene brukes i svært liten grad i dag, er dyre å drifte eller krever store investeringer for å videreføres. Videre er HVs nye treningskonsept basert på at det øves og trenes lokalt ute på objektene de har ansvar for, samt at man i økende grad vil benytte innleide sivile skytebaner. Endelig beslutning om hvilke EBA som skal utrangeres er ikke tatt enda. Vurderingene knyttet til dette gjøres i et helhetlig perspektiv, der Forsvarets operative behov og beredskapsmessige forhold er styrende for anvendelsen av tilgjengelige ressurser. Jeg har full tillit til at de beslutninger som tas baseres på helhetlige vurderinger som gir størst mulig positiv effekt på Forsvarets evne til å ivareta sine oppgaver.