Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:446 (2014-2015)
Innlevert: 13.01.2015
Sendt: 13.01.2015
Besvart: 20.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hvordan skal søknader om utviklingsmidler til museum og arkiv sendes i framtiden, og hvordan/når gir statsråden informasjon til alle impliserte?

Begrunnelse

Flere museer, bla Vestfoldmuseet og Arkivet i Vestfold har fått søknader om utviklingsmidler for 2015 i retur. Disse var sendt Kulturrådet med søknadsfrist oktober 2014. Begrunnelsen for returen er at Kulturrådet har fått begrensinger over statsbudsjettet, og ikke skal behandle slike søknader lenger. Utviklingsmidler skal nå søkes fra spillemidler fra Norsk Tipping, men det foreligger ingen tilfredsstillende informasjon om hvordan dette nå skal gjøres, og hvem som skal behandle sakene. Utviklingstiltak legges nå på is eller avlyses. Det er stor usikkerhet om hvordan planer for 2015 skal kunne gjennomføres med den nye ordningen, og det etterlyses informasjon.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Utviklingsmidler til museum og arkiv har vært og er fremdeles forvaltet av Norsk kulturråd. Informasjon om utviklingsmidlene publiseres på Norsk kulturråds internettsider www.kulturradet.no. Informasjon til søkere blir fortsatt tilgjengelig på disse nettsidene.
Utviklingsmidler til museum og arkiv har de siste årene blitt bevilget over statsbudsjettets kap. 320, post 77. I Prop. 1 S (2014-2015), side 51, foreslo regjeringen å avvikle denne posten på statsbudsjettet, og i stedet bevilge midlene ved kongelig resolusjon om fordeling av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål. I Innst. 14 S (2014-2015) hadde familie- og kulturkomiteen ingen merknad til den foreslåtte endringen.
Informasjon til de impliserte er gitt på Norsk kulturråds internettsider 17. desember 2014 og direkte i brev til alle søkere. Norsk kulturråd har bl.a. informert på sine nettsider om at ”prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet videreføres i 2015 over spillemidlene på samme nivå som i 2014. Midlene vil primo 2015 bli utlyst som søkbare programmer. Det vil på Kulturrådets nettsider bli lagt ut nærmere detaljer om utlysning og framdrift.”
Norsk kulturråd har senere informert Kulturdepartementet om at midlene lyses ut 15. mars med søknadsfrist 1. mai og at behandlingen vil være ferdig før sommeren 2015.