Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:454 (2014-2015)
Innlevert: 14.01.2015
Sendt: 15.01.2015
Besvart: 30.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil regjeringa sikre finansiering av snuhavnprosjektet i Porsanger?

Begrunnelse

Ifølge Sagat 13. januar, har snuhavnprosjektet i Porsanger (Northcape Turnaroundport AS) fått forsikringer om at man internt i regjeringa diskuterer bevilgning til prosjektet. Som selskapet viser til, har H/FrP "investert enorm politisk prestisje lokalt i prosjektet, men makter ikke å bære dette alene". For Porsanger kommune vil det være viktig å få avklart eventuelt statlig bidrag raskt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har en aktiv politikk for Nord-Norge. Innen samferdselssektoren investeres det store summer i ny infrastruktur, og i 2014 var det rekordhøyt asfalteringsnivå på norsk norske veier, som følge av ekstrabevilgninger fra det nye stortingsflertallet etter valget 2013.
Det er riktig at representanter for dagens regjeringspartier flere ganger har besøkt Porsanger kommune, deriblant under vår E6 reise sommeren 2014. I møter lokalt har vi fått god informasjon om snuhavnprosjektet. Prosjektet har spennende perspektiver for flere næringsinteresser, og passer godt inn i regjeringens visjoner for Nord-Norge med et robust og dynamisk næringsliv. Lakselv flyplass Banak har kapasitet til å ta imot flere større fly enn den gjør i dag, og Porsanger kommune mener at ved å skape et ”logistikk-nav” i Midt-Finnmark vil så vel turistnæringen som sjømateksport og olje- og gassindustrien nyte godt av en moderne havne- og flyplasslogistikk.
I Prop. 1 S (2014-2015) på Kap 1360 post 01 er det under ”Transportplanlegging, kystforvaltning og administrasjon” satt av 20 millioner kroner, og ”Innseiling Hambukt (Lakselv)” er et av flere prosjekter som det er aktuelt å bruke planleggingsmidler på.
Porsanger kommune spilte i forbindelse med kompensasjonsordningen for bortfall av arbeidsgiveravgiftsfritak inn prosjektet ”finansiering av moderne havneinfrastruktur innerst i Porsangerfjorden”. Arbeidet både med statsbudsjettet for 2016 og med fordeling av DA-midler for 2016 er i gang, men det vil være feil å forskuttere konklusjoner av det arbeidet. Jeg setter dog pris på at også Arbeiderpartiet nå viser interesse for prosjektet.