Skriftlig spørsmål fra Kari Raustein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:463 (2014-2015)
Innlevert: 15.01.2015
Sendt: 16.01.2015
Besvart: 22.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kari Raustein (FrP)

Spørsmål

Kari Raustein (FrP): Den store bruken av veisalt medfører skadevirkninger for både miljø og biler. Flere land har gjennomført saltblandingsforsøk med tilsetningsstoffer til salt for å få ned saltbruken på veiene.
Hvordan vurderer statsråden muligheten for å kunne gjennomføre slike saltblandingsforsøk også i Norge som ett av flere virkemidler for å kunne redusere bruken av veisalt?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Statens vegvesen sitt etatsprosjekt Salt SMART (2007-2012) ble det gjennomført en litteraturstudie for å samle internasjonal erfaring på alternative kjemikalier og tilsetningsstoffer til vegsalt (natriumklorid). Litteraturstudien viste at det manglet gode vitenskapelige studier som dokumenterer effekter ved slike tilsetningsstoffer. I Salt SMART ble det også gjennomført egne feltforsøk for å undersøke hvorvidt et utvalgt sukkerbasert tilsetningsstoff gir lengre varighet av et salttiltak. Ut fra de rådende forsøksbetingelser og valgte metoder ble det ikke påvist en effekt av valgte tilsetningsstoff.
Statens vegvesen vil i løpet av 2015 oppdatere litteraturoversikten som ble gjort i Salt SMART, og vil da få kunnskap om nye erfaringer gjort internasjonalt. Ut fra dette vil Statens vegvesen vurdere om det kan være aktuelt å teste slike stoffer i Norge.
Det er også gjort andre utprøvinger av ulike tilsetningsstoffer til vegsalt uten at det er dokumentert klare effekter som kan gi redusert saltbruk.
Gjennom samarbeid med NTNU om opprettelsen av Forskningssenter Vinterdrift har Statens vegvesen i de siste årene fått grunnleggende kunnskap om hvordan kjemikalier virker i vinterdriften. I 2014 ble det gjennomført en studie med laboratorieforsøk for å undersøke hvorvidt et sukkerbasert tilsetningsstoff til vegsalt påvirker tilfrysingen på vegbanen og dermed effekten til salt. Denne studien påviste ingen effekt av tilsetningsstoffet. I løpet av 2015 vil Forskningssenter Vinterdrift ved NTNU gjennomføre nye laboratoriestudier for å undersøke effekt av tilsetningsstoff for å øke varighet av salttiltak.
Statens vegvesen har tett kontakt med andre nordiske land og deltar i felles prosjekter om vinterdrift generelt og kjemikaliebruk spesielt. Statens vegvesen deltar også i andre internasjonale fora der vinterdrift og kjemikaliebruk er på agendaen. Statens vegvesen vurderer fortløpende nye tilsetningsstoffer som skal testes ut.