Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:464 (2014-2015)
Innlevert: 16.01.2015
Sendt: 19.01.2015
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 23.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hva er status for utredning av mulige alternativer for hvordan kald krig-historien best kan ivaretas, foreligger den varslede rapporten og vil statsråden involvere Stortinget i saken?

Begrunnelse

I Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3) Innst. 14 S (2012–2013), skriver en samlet komite:

«Norsk Luftfartsmuseum.

Komiteen har merket seg det arbeidet som over flere år er nedlagt ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø for å etablere en utstilling om den kalde krigen. Prosjektet «Isfronten» har både militære og sivile dimensjoner; komiteen legger derfor til grunn at dokumentasjon og formidling av dette viktige temaet fra vår nære fortid blir utviklet i et nært samarbeid mellom de samlokaliserte museene, det sivile Norsk Luftfartsmuseum (under Kulturdepartementet) og det militære Luftfartsmuseet, som er en avdeling av Forsvarets museer (under Forsvarsdepartementet). Komiteen er kjent med at det er skissert to alternativer for permanent lokalisering av «Isfronten» – et nybygg i umiddelbar nærhet av det allerede eksisterende museumsbygget eller bruk av Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon. Komiteen legger til grunn at begge alternativene vurderes i det videre arbeidet for derigjennom å få en best mulig analyse og sammenlikning av museumsfaglige og kostnadsmessige aspekter ved disse planene.»

Blant annet på bakgrunn av dette satte forsvarsdepartementet høsten 2013, i samarbeid med kulturdepartementet, av midler til en ekstern utredning av hvordan kald-krigshistorien best kan ivaretas. Hensikten var å se på ulike alternativer for hvordan historien fra den kalde krigen best kunne dokumenteres og formidles.
Den landsdelen som ble mest berørt under den kalde krigen, var Nord-Norge. Med grense mot Sovjetunionen i øst og Nord-Atlanteren i vest var det uunngåelig. Hele regionen opplevde en kraftig militær utbygging i denne perioden, men også den største velstandsøkningen i vår historie. Dette handler både om vår forsvarshistorie og vår sivile historie. Alle tilgjengelige alternativer skulle gjennomgås, herunder "prosjekt Isfront" i Bodø.
Forsvarsministeren viste i sitt svar på mitt spørsmål i dokument nr. 15:811 (2013-2014)til at en rapport fra en utredning skulle foreligge på nyåret 2015.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg viser til budsjettinnstillingene Innst. 14 S (2011-2012) og (2012-2013) der en samlet komité har uttalt seg positivt om etablering av utstilling om den kalde krigen, herunder ”Isfronten”- prosjektet. Komiteen har samtidig understreket at prosjektet må involvere både det sivile Norsk luftfartsmuseum (under Kulturdepartementet) og det militære Luftforsvarsmuseet (under Forsvarsdepartementet).
På dette grunnlaget ble Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet og Klima- og miljødepartementet enige om å initiere en ekstern utredning av hvordan Den kalde krigen best kan dokumenteres og formidles. I samarbeid med de andre to departementene har Kulturdepartementet utarbeidet mandat for utredning om Den kalde krigen. Saken har tatt noe lenger tid å forberede enn opprinnelig forutsatt. Utredningsoppdraget lyses ut på Doffin i løpet av kort tid. Utredningen skal ferdigstilles innen 31. desember 2015. På bakgrunn av utredningen vil forslag om videre oppfølging på vanlig måte bli forelagt Stortinget i budsjettsammenheng..