Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:466 (2014-2015)
Innlevert: 16.01.2015
Sendt: 19.01.2015
Besvart: 27.01.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Er budsjettene til de familievernkontorene som ble kuttet i 2014 videreført på samme nivå 2015 eller er det ytterligere kutt?

Begrunnelse

I svaret på mitt spørsmål datert 19.12 om budsjettene til familievernkontorene fremgår det ikke hvordan budsjettsituasjonen er for 2015. Familievernkontoret på Gjøvik fikk mindre midler i 2014, samtidig ser vi av statistikk at antallet skilsmisser og seperasjoner har økt i 2014.
I fjor var det flere kontorer som varslet om kutt i bevilgningene og det er ønskelig å få svar på hvordan budsjettsituasjonen for disse kontorene er i 2015.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender årlig tildelingsbrev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hvor BLD redegjør for bl.a. bevilgningene, inntekter, mål og resultatkrav. Tildelingsbrevet er basert på Prop. 1 S (2014-2015) for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Stortingets endelige budsjettvedtak.
Statlig regional familievernmyndighet skal etter loven sørge for at familieverntjenestene finnes i regionen, og på forsvarlig vis planlegge, dimensjonere og organisere tjenestene. De offentlige og kirkelig eide familievernkontorene drives etter samme økonomiske rammer, har samme kjerneoppgaver og følger samme lov. Det er Bufetat regionalt som legger de budsjett-messige rammene for det enkelte familievernkontor. Ved fordeling av midlene vil det kunne legges vekt på bl.a. utjaming mellom familievernkontorene. Midler til familievernkontorene varierer i dag målt per capita.
Jeg vil understreke at regjeringen foreslo å øke den samlede bevilgningen til familieverntjenestene med 15 mill. kroner og at Stortinget økte bevilgningen med ytterligere 35 mill. kroner gjennom budsjettforliket for 2015. Dette vil styrke familievernets forebyggende arbeid, tilbudet til familier med høyt konfliktnivå og tilbudet til voldsutsatte familier og voldsutøvere.
Budsjettrammene for 2015 innebærer at det er rom for å styrke alle regionene i familievernet. Detaljert fordeling av ressurser bør ikke styres av departementet, men skje i Bufdir basert på forutsetninger om likeverdige tjenester og god kvalitet i hele landet.
Jeg vil fremover prioritere å utvikle et likeverdig familieverntilbud med høy kvalitet over hele landet, uavhengig av offentlig eller kirkelig eierskap. Målet er at familier og barn skal få god hjelp til rett tid og uavhengig av hvor de bor. Jeg vil ha fokus på å få til en geografisk tilgjengelig og likeverdig familieverntjeneste samtidig som ressursene utnyttes effektivt.