Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:467 (2014-2015)
Innlevert: 16.01.2015
Sendt: 19.01.2015
Besvart: 26.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva er bakgrunnen for at det i flere tilskuddsordninger nå kreves at en organisasjon må oppfylle kravet i lotteriregelverket for å få tilskudd?

Begrunnelse

På Frivillighetskonferansen fremkom det at organisasjoner - som for eksempel Kirkens bymisjon i Bodø - nå opplever at det gjøres endringer i kravene som stilles for å få tilskudd. Organisasjonene må oppfylle krav i lotteriregelverket selv om de ikke driver lotterier. Dersom organisasjonene må registrere seg flere steder strider det også mot intensjonen med Frivillighetsregisteret. Dobbelt registeringer skaper merarbeid og kostnader for organisasjonene, og skaper ikke forutsigbarhet.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det er kun en ordning hvor søkere må registrere seg i Lotteriregisteret for å kunne motta midler. Dette gjelder fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 prosenten). Vilkårene for deltakelse i denne ordningen ble fastsatt av Stoltenberg II-regjeringen i august 2013, med virkning fra 1. januar 2014.
Fram til 2014 ble midlene fra 18 prosenten kun tildelt organisasjoner som hadde inntekter fra spilleautomater i 2001. Fra 2014 kan også organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001 motta midler fra deler av denne potten. Vilkårene for hvilke organisasjoner som faller inn under ordningen i framtiden var på høring våren 2013 og er fastsatt i forskrift
om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.
De nye vilkårene for organisasjonene er at de må falle inn under utvalgte ICNPO-kategorier i Frivillighetsregisteret, være godkjent som lotteriverdig organisasjon, være landsdekkende og drive frivillig virksomhet, være ikke-fortjenestebaserte med frivillig innsats som en viktig del av virksomheten, og andreorienterte (produsere tjenester eller goder for utenforstående).
Fra 2015 vil det være rundt 50 millioner kroner til fordeling til nye organisasjoner. Ettersom det er begrensede midler tilgjengelig i ordningen var det ikke mulig å åpne for at alle frivillige organisasjoner skulle kunne søke midler fra ordningen. Det måtte dermed settes noen avgrensningskriterier, hvor registrering i Lotteriregisteret er et av disse.
Både pengespilloven[1] § 10 og fordelingsforskriften[2] stiller krav om at midlene fra 18 prosenten skal gå til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner. I lotteriloven[3] §§ 5 og 6 fremgår det at lotteritillatelse kun kan gis til organisasjoner som ivaretar et humanitært eller samfunnsnyttig formål. Ved å stille krav om at organisasjonene må godkjennes som lotteriverdige av Lotteritilsynet, sikrer man dermed at midlene fra 18 prosenten går til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner i tråd med kravet i både pengespilloven og forskriften.
Det er fastsatt en overgangsordning for perioden 2014-2017 for å gi organisasjonene en mulighet til å tilpasse seg nye økonomiske rammebetingelser i løpet av en 4-års periode. Organisasjoner som hadde automatinntekter i 2001 vil fortsatt motta midler i overgangsperioden på samme måte som tidligere. Regjeringen har ikke tatt stilling til hvordan modellen skal være fra 2018.
Regjeringen vil komme tilbake til hvordan ordningen blir fra 2018 i god tid før overgangsordningen utløper i 2017. Frivillig sektor vil få mulighet til å komme med innspill i den videre prosessen med utvikling av ordningen som skal gjelde fra 2018.