Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:471 (2014-2015)
Innlevert: 19.01.2015
Sendt: 20.01.2015
Besvart: 29.01.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Når forventer kunnskapsministeren at Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) får en godkjennelse av kontraktsforslaget mellom HiST og E.C. Dahls Eiendom, og dermed også et svar, slik at en bygging av lærerbygget på Kalvskinnet i Trondheim kan realiseres?

Begrunnelse

Styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har fattet vedtak om å flytte Lærerutdanningen ved Høgskolen fra leide lokaler på Rotvoll i Trondheim og inn i et nybygg på Kalvskinnet i Trondheim Sentrum. E.C. Dahls Eiendom står for byggingen av bygget og HiST har gjennom et kontraktsforslag godkjent av styret, forpliktet seg til en husleie på kr 38 millioner pr år i 15 år for å leie lokaler.
Byggingen av det nye undervisningsbygget er enda ikke igangsatt da det påventes en godkjennelse av kontraktsforslaget fra Kunnskapsdepartementet (KD). På grunn av kontraktens størrelse må Finansdepartementet (FD) også godkjenne og foreta en såkalt KS2.
Gevinstene med nybygg er faglig begrunnet:

- Unik mulighet for samarbeid og gjensidig styrking av teknologi- informatikk- og pedagogikkmiljøene, i tråd med KDs forventninger om styrking av realfagene, og samfunnets behov for lærere og ingeniører.
- Mulighet for å realisere KDs ambisjoner om masterutdanning og kvalitetsheving i følge med lærerløftet.
- Samlokalisering bidrar til samordning og kostnadseffektivisering av Høgskolens faglige og administrativ virksomhet.
- Flytting av lærerutdanningen innebærer et kvalitativt løft i form av flytting til lokaler spesielt tilrettelagt for undervisnings- og forskningsaktivitet.

Lærerutdanningen holder i dag til i leide lokaler på Rotvoll (privat utleier). Leieavtalen på Rotvoll går ut 1.7.2018 (med opsjon på et halvt år) og en betydelig forsinkelse av kontraktsgodkjennelse fra KD (og FD) sin side vil føre til at lærerutdanningen blir satt på gata fra 2018. Med andre ord haster det å få en avklaring.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Karianne O. Tung om behandling av søknad fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) om samtykke til å inngå leiekontrakt med E.C. Dahls Eiendom om et nybygg for høyskolens lærerutdanning på Kalvskinnet i Trondheim.
Saken om inngåelse av leiekontrakt for det planlagte nybygget ved HiST er til behandling i Kunnskapsdepartementet. Jeg prioriterer saken høyt og tar sikte på en avklaring før påske.
Gode bygg og oppdatert infrastruktur ved universiteter og høyskoler er viktig for kvalitet i forskning og høyere utdanning. Det legger til rette for effektiv drift, faglig synergi og ikke minst gode arbeids- og læringsmiljø. For HiST er det i tillegg viktig å samle høyskolens aktiviteter på færre lokaliteter og mer sentralt i byen. Høyskolen er i dag spredt på seks steder i Trondheim. HiST har til sammen 1400 lærerstudenter, og er med det en av landets største og mest attraktive lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet er godt kjent med behovet for oppdaterte og riktig dimensjonerte lokaler og har en god dialog med HiST om dette. Det er viktig både for HiST og Kunnskapsdepartementet at høyskolen finner en løsning på sitt arealbehov, og at det også tas høyde for innføring av femårig grunnskolelærerutdanning.