Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:473 (2014-2015)
Innlevert: 20.01.2015
Sendt: 21.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hva er det konkrete oppdraget som er gitt til Statskog om å utrede ulike modeller for privatisering, og kan statsråden bekrefte at privatisering og salg av hele eller deler av selskapet Statskog SF ikke er en del av mandatet?

Begrunnelse

I en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet 10.10.2014 står det:

"Statskog SF er i foretaksmøte i dag bedt om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet."

Det har kommet ulike påstander i media fra regjeringspartiene om hva som ligger i oppdraget som er gitt til Statskog SF.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, og i regjeringens politiske plattform - Sundvolden-erklæringen - vises det til at regjeringen vil styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog SF tilsvarende det foretaket har kjøpt de siste årene. I ekstraordinært foretaksmøte 10. oktober 2014 ble Statskog SF gitt i oppdrag å forberede privatisering av foretakets skogvirksomhet gjennom å utrede ulike modeller for privatisering og organisering av skogvirksomheten på økonomisk drivbare arealer.

I vedtaket fra foretaksmøtet fremgår det at:

”•Utredningene skal belyse ulike modeller for privatisering og organisering av skogvirksomheten på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Maksimering av statens verdier skal ligge til grunn for det videre arbeidet. Det legges til grunn at skogvirksomheten ikke nødvendigvis skal være eid eller deleid av staten, verken direkte eller indirekte.

•Statskog SFs utredninger skal kartlegge og belyse i hvilken grad allmennhetens tilgang til jakt og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv kan bli påvirket som følge av privatisering av skogvirksomheten, og på hvilken måte en kan sikre at de ikke blir dårligere.

Utredningene skal også belyse eventuelle problemstillinger knyttet til andre brukerinteresser på de arealene som blir berørt av en mulig privatisering av skogvirksomheten. Omfang av og innretning av Statskog SFs utredninger drøftes i kontaktmøter med en departemental styringsgruppe, organisert av Landbruks- og matdepartementet. Statskog SFs vurderinger og forslag legges fram for foretaksmøte innen 1.3.2015."

Det ikke er aktuelt å privatisere og selge hele selskapet. Statskog SF utreder nå ulike modeller for privatisering av den delen av foretakets produktive skog som ikke er statsallmenning, fredet eller båndlagt på andre måter. Dette omfatter om lag fire prosent av Statskog SFs samlede areal, og mindre enn en prosent av Norges totalareal. Regjeringen vil på selvstendig grunnlag vurdere utredningen og forslagene fra Statskog SF og komme med forslag til Stortinget.