Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:477 (2014-2015)
Innlevert: 21.01.2015
Sendt: 21.01.2015
Besvart: 27.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Ligger det framtidige føringer i organisering og lokalisering av en felles innkjøpsfunksjon for helseforetakene i og med at Helse Sør-Øst er blitt bedt om å lede arbeidet med å etablere nytt foretak?

Begrunnelse

I protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. januar i år står det at de regionale helseforetakene skal: "Legge fram en plan for etablering av felles eid foretak for samordning av innkjøp innen 15. september 2015, jf. "modell A" i Utreding av nasjonal innkjøpsfunksjon - sluttrapport. Foretaket skal være etablert innen 31. desember 2016. Helse Sør-Øst RHF ble bedt om å lede arbeidet."
I dag koordinerer Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) nasjonale innkjøpsavtaler for helseforetakene i Norge, noe som siden etableringen i 2003 har gitt en gevinst på nærmere 2 milliarder kroner. HINAS ligger i Vadsø. Det er viktig å få avklart hvorfor Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Sør-Øst ansvaret for å lede arbeidet med framtidig felles innkjøpsfunksjoner, og om det i dette implisitt ligger føringer på framtidig organisering og lokalisering av dette arbeidet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom flere styringskrav de senere årene lagt opp til å effektivisere funksjoner i spesialisthelsetjenesten gjennom å organisere på tvers av helseregionene. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF, Nasjonal IKT HF, Pasientreiser ANS, Sykehusbygg HF og HINAS er eksempler på dette. På bakgrunn av en utredning gjort av de regionale helseforetakene 20. september 2014 ba departementet i foretaksmøtene for 2015 om at de videreførte dette strategisk viktige arbeidet gjennom følgende styringskrav når det gjaldt organisering av en nasjonal innkjøpsorganisasjon:
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å legge fram en plan for etablering av felles eid foretak for samordning av innkjøp innen 15. september 2015, jf. ”modell A” i Utredning av nasjonal innkjøpsfunksjon – sluttrapport. Foretaket skal være etablert 1.1.2016. Regionale ressurser og enheter skal innlemmes i foretaket innen 31. desember 2016. Helse Sør-Øst RHF ble bedt om å lede arbeidet.
Det fremgår av nevnte utredning at en nasjonal innkjøpsfunksjon baseres på en desentralisert struktur med utgangspunkt i dagens fysiske lokalisering av innkjøpsressursene. Det foreligger derfor ingen plan om å samlokalisere de aktuelle enhetene som inngår i en nasjonal innkjøpsenhet.
Det avklares i utredningen at man vil satse på HINAS og at virksomheten vil inngå i den nye organisasjonen. De regionale helseforetakene vedtok for øvrig så sent som i 2014 en 4-årig handlingsplan for HINAS, hvor en øker deres nasjonale portefølje til om lag NOK 9 mrd. kroner i planperioden.
Det har blitt en vanlig og hensiktsmessig fremgangsmåte i spesialisthelsetjenesten at et regionalt helseforetak får i oppdrag å lede utrednings- og utviklingsarbeid på vegne av alle de regionale helseforetakene, men disse arbeidene vil normalt involvere alle regionene både i utrednings- og beslutningssammenheng. I den aktuelle utredningen har alle regionene deltatt aktivt, og saken har vært behandlet i alle styrene. HINAS har også deltatt i arbeidet både i styringsgruppe, prosjektgruppe og i arbeidsgrupper. HINAS fikk også utredningen til gjennomsyn før den ble ferdigstilt.
Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøtet for 2014 i oppdrag å lede arbeidet som ledet frem til den aktuelle utredningen levert i september 2014, og fikk som kjent også ansvaret lede arbeidet videre i foretaksmøtet for 2015. Dette oppdraget forutsettes imidlertid løst i et tett samarbeid med de andre regionale helseforetakene, og det ligger ingen føringer fra departementets side i tildeling av lederoppgaven mht. fremtidig organisering eller eventuelle lokaliseringsspørsmål. Til dette siste vil jeg igjen minne om at en nasjonal innkjøpsfunksjon baseres på en desentralisert struktur med utgangspunkt i dagens fysiske lokalisering av innkjøpsressursene.