Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:487 (2014-2015)
Innlevert: 27.01.2015
Sendt: 27.01.2015
Besvart: 02.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Er statsråden enig i at regelverket må tolkes dithen at uttak av gradert fedrekvote når far har flere arbeidsgivere ikke er mulig, og mener statsråden det er en riktig og rimelig begrensning?

Begrunnelse

En familie opplever på tross av god kontakt med og god behandling av NAV, at de har et problem og en løsning, men at NAVs konklusjon er at regelverket hindrer en rimelig løsning på situasjonen.
Far har til sammen 100 prosent jobb fordelt på fire arbeidsgivere. Han ønsker å fordele sin permisjon over et år ved å ta ut 20 prosent i x antall uker. Dette vil få familiens kabal til å gå opp.
Hos en av hans arbeidsgivere arbeider han en kveld i uken. Han og arbeidsgiver er enige om at det ville passe fint om han tar ut hele sin permisjon hos denne arbeidsgiveren. Det vil innebære at arbeidsgiver finner en vikar i ett år, far tar hele sin permisjon den ene dagen i uken og opprettholder aktiviteten hos de tre øvrige arbeidsgiverne. Det ville gitt samme resultat som om en ansatt i en 100 prosent stilling hadde fri en dag i uken. Dette mener NAV er en god løsning, men de mener regelverket hindrer en slik ordning.
Etter mye korrespondanse og telefoner, samt bistand fra en jurist, så det ut til at saken skulle løse seg, og far gjorde seg klar til å starte sin permisjon nå i januar, i forståelse med sine arbeidsgivere.
Så kom det nye brev fra NAV, hvor de nå hevdet at han kunne ta ut 30 prosent permisjon hos den ene arbeidsgiveren - men måtte da frasi seg retten til permisjon hos de tre andre.
Dette er en løsning som er umulig å sette ut i praksis. Familien sitter igjen med spørsmålet om ikke denne faren har samme rettigheter som alle fedre, fordi han har flere arbeidsgivere. Det virker lite sannsynlig at lovgivers intensjon er i tråd med en slik konklusjon og praksis.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil for ordens skyld understreke at jeg ikke kan ta stilling til den konkrete saken stortingsrepresentant Grøvan tar opp. Generelt kan jeg si at folketrygdloven § 14-16 fastsetter at hver av foreldrene bare kan ta gradert uttak ut fra avtale med én arbeidsgiver av gangen. Det betyr likevel ikke at foreldre med flere arbeidsgivere er avskåret fra å ta ut graderte foreldrepenger, men de kan altså bare ha avtale om gradering med én arbeidsgiver av gangen. Regelen er i Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) begrunnet med hensynet til administreringen av regelverket.