Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:488 (2014-2015)
Innlevert: 27.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Besvart: 03.02.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Hva vil fiskeriministeren gjøre for at elevene ved Meløy vgs., avd. Inndyr, skal få nødvendig kvalitet på utdanningstilbudet de har søkt på?

Begrunnelse

Høsten 2015 ble praksisanlegget til Meløy vgs., avd. Inndyr, åpnet av fiskeriministeren.

«Her har landsdelen uten tvil fått en solid og unik rekrutteringsbase for havbruksfag og akvakultur. Det vil løfte faget og gir nye muligheter for læring på en ny og mer sanselig måte. Praksissenteret er en meget klok investering for fremtiden, både fra fylkeskommunens og næringens side» sa fiskeriministeren under åpningen.

Anlegget som er Nordland fylkeskommunes største satsing innen akvakultur-utdanning er bygd for å fremme kompetanse og rekruttering til en svært viktig næring i Nordland.
Skolen har nå fått endelig avslag på sin søknad om en konsesjon på 7 tonn MTB i landanlegget i praksisbygget Domus Pisces. Grensen de har nå for tillatt biomasse er 60 kg i landanlegget, fra et vedtak i 2005. Ifølge avdelingsleder Knut-Eirik Svendsen tilsvarer det tre slakteklare laks per oppdretteskar i praksisrommet. Dette medfører at elevene ikke får den realistiske opplæringen i prosessen fra smolt til slaktet fisk som de var forespeilet.
Fiskeridirektoratet mener at skolen kan ta av sin konsesjon på 780 tonn MTB laks og ørret i sitt sjøstående anlegg. Denne konsesjonen er utleid til Gildeskål Forsøksstasjon AS (Gifas) med 36 måneders oppsigelsestid og er således ikke et alternativ for skolen. Å ikke gi skolen konsesjon som omsøkt virker derfor rimelig uforståelig.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Norge er i dag verdens nest største eksportør av sjømat. Etterspørselen etter sjømat vokser, og de positive helseeffektene dokumenteres stadig bedre. Det er spådd at verdiskapingen i marine næringer kan seksdobles innen 2050.
Å skape verdier av naturressurser krever kompetanse. Dersom vi skal kunne realisere utviklingspotensialet i den norske havbruksnæringen, må vi skaffe tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft. Kravene til kunnskapsbasert utvikling av havbruksnæringen vil ikke bli mindre i fremtiden. Denne regjeringen vil virkeliggjøre kunnskapssamfunnet, og dette innebærer at vi skal være høyt kvalifisert på alle felt. Norge kan ikke levere billigst; vi må levere best.
Siden stortingsrepresentant Breiviks spørsmål ble stilt, har det skjedd en utvikling i saken. Etter kontakt med Nordland fylkeskommune, er jeg blitt opplyst om at Meløy videregående skole og deres samarbeidspartner Gildeskål forskningsstasjon AS har blitt enige om at 7 tonn av biomassen fra skolens matfisktillatelse i sjø kan utnyttes på land. Elevene vil med dette få muligheten til å følge laksefisks utvikling, fra den klekkes, gjennom sjøfasen og til den slaktes.
Jeg er glad for at saken derfor har løst seg til det beste for elevene ved Meløy vgs., og jeg håper at det nye praksisanlegget skal bli et viktig element for at elevene blir godt kvalifiserte fagfolk og at utdanningen blir attraktiv for fremtidige søkere.
Til orientering viser jeg til at Nordland fylkeskommune har påklaget Fiskeridirektoratets vedtak om avslag på skolens søknad om biomasseutvidelse. Fiskeridirektoratet har opprettholdt sitt vedtak, og oversendt sin klageinnstilling til Nærings- og fiskeridepartementet som klageinstans 9. januar i år. Saken er nå til behandling i departementet.