Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Dokument nr. 15:489 (2014-2015)
Innlevert: 27.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 05.02.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Ser statsråden for seg at dette er et krav som gjennom lov også kan innføres i Norge?

Begrunnelse

Tyskland har i fra 01.01.2015 innført et krav om nasjonal minstelønn på EUR 8,50 pr time til transportsjåfører. Ifølge tyske myndigheter skal minstelønnen gjelde for all transport på tysk territorium. Dette inkluderer både internasjonal transport, transittkjøring og kabotasjeoppdrag. Transportselskaper som skal utføre kjøring i Tyskland, er nødt til å på forhånd rapportere inn sjåfører som skal utføre jobb i Tyskland til tyske myndigheter. En slik rapportering vil gjelde for den enkelte sjåfør i et halvt år før ny må sendes inn, opplyser Dansk Transport og Logistik (DTL), ifølge transportmagasinet.dk.
DTL anbefaler at danske sjåfører i Tyskland bør ha med seg kopi av rapporten som er sendt inn, ansettelsesbekreftelse og siste lønnslipp til fremvisning ved en eventuell kontroll. I henhold til tyske regler skal selskapet kunne dokumentere en sjåførs arbeidstid og lønn for de siste to år.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: 1. januar 2015 innførte Tyskland lovfestet nasjonal minstelønn. Ordningen er et supplement til allmenngjøring av tariffavtaler. Reglene om lovfestet minstelønn gjelder generelt for alle bransjer, følgelig også for transportbransjen.
Regjeringen går ikke inn for å utrede en ordning med generell nasjonal lovfestet minstelønn på nåværende tidspunkt. Jeg viser til at dette spørsmålet nylig er behandlet av Stortinget på grunnlag av et representantforslag fra representantene Rotevatn, Farstad, Skjeldstad og Raja (representantforslag 74 S (2013-014)).
Som det fremgår av den politiske plattformen vil regjeringen videreføre allmenngjøringsordningen. Allmenngjøringsordningen innebærer en bransjevis forskriftsfesting av minimumslønn og visse andre arbeidsvilkår. Allmenngjøringsforskrifter fastsetter minimumslønnen for alle som arbeider i vedkommende bransje, uavhengig av om de er bundet av den underliggende tariffavtalen eller ikke. Forskriftene gjelder også for utenlandske virksomheter når arbeidet utføres i Norge. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at allmenngjøringsforskriftene etterleves, og sanksjonerer brudd på dem. For tiden gjelder det allmenngjøringsforskrifter i fem bransjer.
Deler av transportbransjen har utfordringer knyttet til økt internasjonal konkurranse og press på lønns- og arbeidsvilkår. Dette er bakgrunnen for at regjeringen har etablert treparts bransjeprogram i transportbransjen, hvor målsettingen er at partene i samarbeid med myndighetene, skal finne frem til de best egnede virkemidlene for å bedre forholdene i bransjen.
Arbeidstakerorganisasjonene i godsbilbransjen og turbilbransjen (YS og LO) har begjært sine tariffavtaler allmenngjort. Om disse tariffavtalene skal allmenngjøres, og i så fall hvordan forskriftene skal utformes med hensyn til virkeområde, vilkår mv. er det opp til Tariffnemnda å avgjøre innenfor de rammene som allmenngjøringsloven oppstiller. Sakene er nå på høring, med høringsfrist 12. mars 2015.