Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:490 (2014-2015)
Innlevert: 27.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Besvart: 05.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Er Justisdepartementet tilfreds med framdrifta for å betre helikopterberedskapen i Noreg, og viss ikkje: kva slags planer har JD for å betre helikopterberedskapen?

Begrunnelse

P4 hadde 23. januar i år ein reportasje om helikopterberedskapen i Noreg, og viste til at ein tre og eit halvt år etter terroren 22. juli 2011 framleis ikkje har eit politihelikopter som er eigna til bruk av skarpskyttarar. Responstida til Forsvaret sine helikopter er éin time.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg tolker spørsmålet, på bakgrunn av begrunnelsen, at det gjelder helikopterberedskap for politiet.
Helikopterberedskapen for politiet i Norge er forbedret gjennom flere tiltak de siste årene. Politiet besitter to egne helikopter med en døgnkontinuerlig tjeneste og 15 minutters responstid. Disse utgjør et viktig verktøy for politiet i forbindelse med søk og observasjon. I tillegg har Forsvaret en dedikert helikopterberedskap for politiet. Responstiden for Forsvarets helikoptre som står i beredskap for politiet har fra 1.1.2015 blitt redusert fra to til en time. Disse helikoptrene kan også brukes som ildstøtteplattform og til taktisk innsetting for politiet over land. Med en halvering av responstiden kan politiet reagere raskere ved alvorlige hendelser. Politiet har også mulighet for å be Redningstjenesten om helikopterbistand i akutte situasjoner med stor fare for liv og helse. Redningstjenestens helikoptre har en spredt basestruktur, står på 15 minutters beredskap hele døgnet og er utstyrt med søk og sensorkapasitet. Dette gjør at de hurtig kan bistå politiet med transport av innsatspersonell i hele landet.
Justis- og beredskapsdepartementet ser på flere muligheter for å kunne bedre politiets helikopterkapasitet ytterligere. Politidirektoratet har i 2013 og 2014 utredet politiets behov for luftkapasiteter og har nylig sendt en tilråding om framtidig helikopterkonsept til departementet. Rapportene og tilrådingen gir et grunnlag for det videre arbeidet med politiets helikopterberedskap.