Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:491 (2014-2015)
Innlevert: 27.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Besvart: 03.02.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvor mange, og hvilke, omorganiseringer har regjeringen igangsatt, eller planlagt igangsatt innen statlig sektor?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det er nødvendig å gjøre noen avgrensninger for å kunne svare på dette spørsmålet. Vi har lagt til grunn at det er perioden etter siste regjeringsskifte som er relevant. Vi har også i hovedsak lagt vekt på organisasjonsendringer som berører mer enn én etat, men i tillegg nevnes endringer i regioninndelinger og lignende i store etater, som DFØ og Mattilsynet.
Departementet sitter ikke med noen fullstendig oversikt over hvilke organisasjonsendringer i statlig sektor som er pågående til enhver tid. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) samler opplysninger om organisatoriske endringer, men da etter at disse er gjennomførte. Innenfor den tidsrammen som er tilgjengelig for å besvare et skriftlig spørsmål, har ikke departementet hatt mulighet til å innhente egne data eller få kvalitetssikret opplysninger hos de øvrige departementene. Det er derfor nødvendig å ta et forbehold om at det kan være ytterligere eksempler på igangsatte eller planlagte omorganiseringer som ikke er nevnt her. Når regjeringen planlegger organisatoriske endringer som endrer oppgave- og budsjettfordelingen ulike etater innen statsforvaltningen, legges dette fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.
Med forbehold om at dette ikke er en fullstendig liste, nevnes her noen aktuelle organisatoriske endringer og endringsforslag:
•Landbruksdirektoratet er etablert fra 1.juli 2014 (sammenslåing av Reindriftsforvaltningen og Landbruksforvaltningen)
•Norsk helsearkiv etablert fra 1.1.2014, som del av Arkivverket
•Norges miljø- og biovitenskapelige universitet etablert fra 1.1.2014 (sammenslåing UMB og Norges veterinærhøyskole)
•Høgskolen i Buskerud og Vestfold etablert fra 1.1.2014 (sammenslåing av HiB og HiV)
•Etablering av NFD, KMD og andre mindre endringer i saksansvar mellom øvrige departementer etter regjeringsskiftet 2013
•Statens finansfond ble nedlagt 1.5.2014

•Foretak for sykehusbygging - Sykehusbygg HF- etablert med hovedkontor (i Trondheim 10.11.2014)
•Statens innkrevingssentral overføres til Skatteetaten i 2015 (jf Prop 1 S (2014-2015))
•Skatt- og avgiftsforvaltningen – endring av oppgavefordeling mellom Skatteetaten og Tolletaten (jf omtale i Prop 1 S (2014-15))
•Kommunal skatteoppkreving overføres til Skatteetaten (forslag er på høring, frist 2.3.2015, jf omtale i Prop 1 S (2014-15))
•Forskningsinstituttene Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap slås sammen fra 1.7.2015.
•Direktoratet for økonomistyring (DFØ) – antall kontorsteder skal reduseres fra 8 til 3
•Innovasjon Norge - gjennomgang av organiseringen (høring avsluttet 19.12.2014)
•Utbyggingsselskap for veg planlegges etablert i 2015, jf Gul bok for 2015
•Norsk kulturråd - gjennomgang (høring av utredning avsluttet 15.08.2014)
•Kriminalomsorgen planlegges forenklet fra 3 til 2 forvaltningsnivåer, jf Meld. St. 12 (2014-2015)
•Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) – forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver er på høring – høringsfrist 6.2.2015
•Kirken skilles ut fra staten – etablering av Den norske kirke som eget rettssubjekt (høring avsluttet 1.11.2014)
•Regelråd for næringslivet, permanent forvaltningsorgan, (jf statsbudsjettet for 2015 + høring med frist 19.3.2015)
•Strukturen i universitets- og høyskolesektoren under vurdering, jf pressemelding fra KD 23.01.2015
•Håndhevingsapparatet på likestillings- og diskrimineringsområdet - Utredning satt i gang av BLD januar 2015
•Mattilsynet – omlegging fra 3 til to forvaltningsnivåer og fra 8 til 5 regioner, jf Prop 3 L (2014-2015), lovendring sanksjonert 20.12.2014, jf kgl.res. 19.12.2014 og LMDs budsjettprop 2015
•Valgdirektorat (utskilles fra KMD, lokalisering Tønsberg)
•Fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder skal slås sammen (fra 2016)