Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:492 (2014-2015)
Innlevert: 27.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Besvart: 02.02.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Vil statsråden følge Beiarn kommunes anbefaling om ikke utbygging av Lille Grottåga, og mener olje- og energiministeren at kommunenes anbefalinger i slike saker må veie tungt?

Begrunnelse

Beiarn kommune i Nordland har stilt mye areal til disposisjon for småkraft/kraftutbygging i mange år. Det vil også skje mye i årene som kommer på dette området. Sjøfossen/SKS sitt anlegg i Steinåga, Arstadalen ble ferdig sist år. SKS/Statskog Energi/Clemens Kraft bygger Govddesåga Kraftverk som vil stå ferdig i 2016. I tillegg er det gitt utbyggingstillatelse til Nord-Norsk Småkraft for bygging av Breivikelva Kraftverk. Beiarn kommune legger i plansammenheng og i praksis til rette for småkraftutbygging. NVE har gitt sitt ja til Småkrafts søknad om utbygging av Lille Grottåga. Denne utbyggingen har Beiarn kommune reist innsigelse til, det samme har Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland gjort. Kommunens begrunnelse er at ulempene med den omsøkte utbyggingen er større enn fordelene, og viser til konsekvensutredningen som er utført. Hovedbegrunnelsen er at utbyggingen kan gi negative virkninger på geologiske prosesser og naturmangfold i grottesystemet. Dette er som sagt en kommune som har og er positive til kraftutbygging, men som i dette tilfellet mener at kraftutbygging ikke må skje.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fattet 9.12.2014 vedtak om å gi konsesjon til Lille Grottåga kraftverk. Beiarn kommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland har fremmet innsigelse til saken. NVE har per dags dato ikke oversendt saken til departementet for endelig behandling. Saken er fremdeles under behandling i NVE, og jeg kan ikke forskuttere behandlingen av saken i departementet. Generelt kan jeg si at lokale myndigheters vurdering tillegges vekt i konsesjonsbehandlingen av vannkraftverk. Det vil likevel være tilfeller der konsesjonsutfallet ikke er i samsvar med lokale myndigheters anbefalinger.