Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:493 (2014-2015)
Innlevert: 27.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Regjeringen har varslet at forslag til endringer i loven om helligdager og helligdagsfred om kort tid blir sendt på bred høring, og at regjeringen ønsker å fremme lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker.
Hvordan vurderer kulturministeren konsekvensene for frivilligheten av en eventuell liberalisering av helligdagslovgivningen?

Begrunnelse

Frivillighet Norge har sammen med HK, Framtiden i våre hender, Voksne for barn, Naturvernforbundet, Norges Bygdekvinnelag, Den Norske Kirke, Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk Transportarbeiderforbund og VIRKE bedt regjeringen om å gjennomføre en helhetlig konsekvensutredning før et eventuelt forslag om søndagsåpne butikker fremmes for Stortinget. Organisasjonene mener det er sannsynlig at søndagshandelen kan ødelegge for frivillig aktivitet. Det vises til at frivilligheten har økt i omfang i takt med at folk har fått mer fritid, samt at søndagen i dag er den siste dagen folk fortsatt har fri samtidig, ettersom butikkenes åpningstider er utvidet på hverdager. Det oppleves som en forutsetning for drift og arrangering av frivillig aktivitet som for eksempel loppemarkeder og skirenn på dugnadsbasis at folk har fri på samme tid. Organisasjonene advarer mot en samfunnsendring som konsekvens av en lovendring som åpner for søndagsåpne butikker.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I spørsmålet sies det at regjeringen ønsker å fremme lovforslag for å ”åpne for søndagsåpne butikker”. Jeg vil presisere at det allerede i dag er mange unntak fra dagens påbud om søndagsstengte butikker, og åpne butikker på søndager er derfor ikke noe nytt. Lovforslaget som regjeringen har varslet vil bli sendt på høring, må sees på bakgrunn av dette.
Regjeringens utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider, også på søndager. Butikkene bør selv få ta stilling til om de skal tilby søndagsåpent, og forbrukerne bør selv få avgjøre når de ønsker å handle. Vi har tillit til at de næringsdrivende og forbrukerne tar gode valg. Vi mener også at det gjeldende regelverket bør forenkles, blant annet fordi det gir ulike konkurransevilkår for de næringsdrivende. Dagens påbud om søndagsstengte butikker har, som nevnt, mange unntak. En rekke butikker, slik som mindre dagligvarebutikker, hagesentre og ikke minst utsalgsstedene på alle de typiske turiststedene, har allerede søndagsåpent.
Mindre lovregulering rundt butikkers åpningstider gir større valgfrihet, men det behøver ikke å endre prioriteringer og tidsbruk. Frivillig aktivitet er svært viktig i og for samfunnet. Jeg har tiltro til at folk vil prioritere frivillig aktivitet selv om det åpnes for større likebehandling, slik at flere butikker enn i dag kan holde søndagsåpent dersom de selv ønsker det.
Arbeidsmiljøloven har grenser for søndagsarbeid for de som må arbeide på søndager. Hvordan hensynet til tilrettelegging av fritiden for arbeidstakere skal ivaretas, mener jeg best kan løses innenfor rammene i arbeidsmiljølovgivningen.
Regjeringen har varslet at det vil bli sendt på høring et forslag om å bygge ned lovreguleringen av butikkenes åpningstider, slik at butikker får adgang til å ha åpent på vanlige søndager. Samtidig har vi varslet at forslaget vil innebære at noen særskilte dager fortsatt skal skjermes.
Jeg legger vekt på at høringsrunden vil bidra til å opplyse saken ut i fra forskjellige hensyn, også forslagenes betydning for frivillig aktivitet på søndager, og jeg vil vurdere hvordan de ulike hensynene i saken skal vektlegges på bakgrunn av høringsuttalelsene.