Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:499 (2014-2015)
Innlevert: 28.01.2015
Sendt: 28.01.2015
Besvart: 02.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I Meld St 12 (2014-2015) står det: "Regjeringen har i budsjettet for 2015 tatt høyde for et eventuelt samarbeid med Nederland." Finansministeren svarte på spørsmål 231 i forbindelse med budsjettbehandlingen, at det ikke var mulig å gi opplysninger om kostnader for transport og oppfølging av innsatte da. Nå er avtalen snart i havn.
Kan justisministeren forsikre Stortinget om at hele avtalen og alle omkostninger blir lagt frem for Stortinget så snart den foreligger og når ser han for seg at det blir?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Kriminalomsorgen har behov for mer kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt, jf. Meld. St.12 (2014- 2015) «Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen», som ble fremlagt for Stortinget i desember 2014. Jeg er derfor tilfreds med at det nå ser ut til at vi får en leieavtale med Nederland i havn.
En eventuell avtale vil bli signert med forbehold om Stortingets samtykke. Departementet tar sikte på å legge frem en Prop. LS i løpet av våren 2015, som vil omhandle forslag til nødvendige endringer i straffegjennomføringsloven, samtykke til inngåelse av avtale med Nederland og bevilgningsvedtak. I proposisjonen vil avtaleteksten fremgå og en redegjørelse av de økonomiske og administrative konsekvensene.