Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:501 (2014-2015)
Innlevert: 29.01.2015
Sendt: 29.01.2015
Besvart: 04.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Hvor mye anslår helse- og omsorgsministeren det vil koste helsebudsjettet å anskaffe domenet frittbehandlingsvalg.no og å omprofilere "fritt sykehusvalg" til "fritt behandlingsvalg" inkludert kostnader til informasjon til befolkninga og internt i helsevesenet om navneendringa?

Begrunnelse

Helseministeren varslet 23. januar 2015 at han vil endre navnet på "fritt sykehusvalg" til "fritt behandlingsvalg".

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: For å redusere ventetiden og øke valgfriheten for pasienter, vil regjeringen innføre fritt behandlingsvalg. Reformen ble presentert 23. januar 2015.
Som en del av dette, slår vi sammen fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg til én felles ordning. Sammenslåingen av fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg betyr at pasientene får én liste å velge fra og én ordning å forholde seg til. Pasientene får flere behandlingssteder å velge mellom. Behandlingssteder som har avtale med det offentlige vil kunne øke kapasiteten. Pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste kan velge å bli utredet eller behandlet på offentlige sykehus, på private behandlingssteder som har avtale med det offentlige eller behandlingssteder som er godkjente. Dette får et samlet navn, fritt behandlingsvalg.
Informasjon om fritt behandlingsvalg skal finnes på den eksisterende helseportalen, www.helsenorge.no. Helsenorge-portalen ble etablert allerede i 2011 og skal være en felles inngangsport til offentlige helsetjenester på nett. I løpet av få år har helsenorge.no blitt en viktig informasjonskilde og kommunikasjonskanal for pasienter og innbyggere. Innbyggerne besøker portalen for å finne kvalitetssikret informasjon om sykdom og behandling, og for å få råd og veiledning for å kunne ivareta egen helse. Ved å logge seg på Min helse, får innbyggerne også tilgang til nyttige e-helsetjenester som tilgang til egen helseinformasjon og mulighet for digital dialog.
På helsenorge.no skal pasienter finne informasjon om hvilke institusjoner de kan velge mellom, behandlingstilbud, forventede ventetider og kvalitet i tjenesten.
Jeg vil således ikke opprette nye nettsteder, men bygge videre på helsenorge.no og samle all informasjon om fritt behandlingsvalg på ett sted. Dette mener jeg vil gi pasientene et bedre grunnlag for å ta informerte valg av behandlingssted.