Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:507 (2014-2015)
Innlevert: 29.01.2015
Sendt: 30.01.2015
Besvart: 19.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Etter utlendingsforskriften § 8-8,kan det gis begrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere over 16 år som får opphold på grunn av mangel på forsvarlig omsorg ved retur.
Hvilken effekt mener statsråden at bestemmelsen har hatt fra 2009 til i dag på antallet asylsøknader, og hva er situasjonen/statusen for de som har fått midlertidig opphold, og hvor mange har oppgitt å være enslige mindreårige men ved undersøkelse vist seg å være myndige?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er ikke konstatert om det er sammenheng mellom innføringen av bestemmelsen i 2009 om slik begrenset tillatelse og utviklingen i ankomsttall. Statistikken viser at antallet som søkte som enslige mindreårige asylsøkere til Norge ble kraftig redusert fra 2009 til 2010 (fra 2 500 personer i 2009 til 892 personer i 2010), for så å få en liten stigning i 2014 (til ca 1 200 personer).
Etter hva jeg har fått opplyst fra Utlendingsdirektoratet (UDI), har omlag 200 enslig mindreårige mellom 16 og 18 år fått en slik begrenset tillatelse av UDI eller Utlendingsnemnda (UNE) siden ordningen ble innført i 2009. Disse personene kommer fra 35 ulike land.
UDI oppgir videre at i overkant av 30 personer av alle enslig mindreårige som har fått en slik begrenset tillatelse, i ettertid har fått en oppholdstillatelse på annet grunnlag, enten etter klage eller etter ny søknad. Noen få av disse tillatelsene er av begrenset karakter, for eksempel fordi det er tvil om utlendingens identitet, behovet er midlertidig eller andre særlige grunner tilsier det, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd. I overkant av 15 personer har i dag en begrenset tillatelse til enslig mindreårig asylsøkere mellom 16 og 18 år.
I underkant av 100 personer av gruppen enslige mindreårige som har fått en begrenset tillatelse etter utlendingsforskriften § 8-8, har i følge UDI i dag plikt til å forlate Norge. Mellom 35 og 40 personer har så langt blitt uttransportert eller reist med returprogram gjennom International Organization for Migration (IOM).
UDI oppgir at de i perioden 2013 til 2014 har foretatt aldersundersøkelse i omlag 1750 asylsaker. Av disse har ca. 900 blitt ansett å være enslig mindreårig asylsøker på vedtakstidspunktet. De resterende har enten blitt antatt å være over 18 år på vedtakstidspunktet eller å ikke være enslige mindreårige.