Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:510 (2014-2015)
Innlevert: 29.01.2015
Sendt: 30.01.2015
Besvart: 06.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Mener kulturministeren at Stortingets betingelser for slukking av FM i 2017 er oppnådd?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt en rekke krav som skal være innfridd for at FM skal slukkes i 2017. Gjennom media er vi gjort kjent med at det reises tvil om hvorvidt disse kravene er oppnådd. Det er viktig å kvalitetssikre funnene og at fremdriften i planene holdes i tråd med Stortingets intensjon.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg vil følge de prosedyrene som er lagt i Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet og Prop. 1 S (2014-2015) Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2015 som Stortinget har sluttet seg til.
I samsvar med denne prosedyren vil Kulturdepartementet senest 1. mars 2015 motta statusrapporter fra Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Rapporten fra Nkom vil inneholde en vurdering av om kriteriene for geografisk dekning er oppfylt, mens Medietilsynet vil rapportere på de øvrige vilkårene.
Regjeringen vil deretter fatte en beslutning om hvorvidt kriteriene er oppfylt og om FM-nettet kan slukkes i 2017. Inntil all relevant informasjon foreligger ønsker jeg ikke å trekke noen konklusjon om hvorvidt kriteriene er oppfylt eller ikke.