Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:527 (2014-2015)
Innlevert: 02.02.2015
Sendt: 03.02.2015
Besvart: 10.02.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Torsdag 29. januar ble store deler av Troms og Finnmark mørklagt i flere timer som følge av en feil i kraftnettet. Feilen ble relativt raskt reparert. Likefullt ble situasjonen i de mørklagte områdene raskt vanskelig. Mange husstander har bare elektrisk oppvarming, og flere steder var også det mobile nødnettet ute av drift.
Hvordan vil statsråden sikre kraftforsyningen i nord mot slike alvorlige hendelser, både med tanke på kortsiktige tiltak og når det gjelder videreføring av linjenettet når Ofoten-Balsfjord står ferdig i 2017?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Avbruddet i kraftforsyningen som oppstod torsdag 29. januar i Nord-Norge berørte mange mennesker i Troms og Finnmark, og påvirket næringsvirksomhet og dagligliv på negativ måte. Det er derfor naturlig at Statnett, som systemansvarlig og netteier, nå går gjennom denne hendelsen og evaluerer det som skjedde. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som tilsynsmyndighet, vil også følge opp hendelsen og Statnetts håndtering.
Det stilles høye krav til beredskap i kraftforsyningen gjennom forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften). Ved utfall er det også krav etter forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet om at gjenoppretting skal skje uten ugrunnet opphold.
Regjeringen prioriterer en sikker energiforsyning. Det legger vi grunnlaget for gjennom bygging av tilstrekkelig nettkapasitet. Et godt utbygd nett vil i tillegg legge til rette for mer fornybar kraftproduksjon og gi grunnlag for fortsatt verdiskapning i industri og næringsliv. Dette er også viktige mål i Sundvolden-erklæringen.
Jeg viser videre til Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2011-2012) ”Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet” hvor politikken for utbygging av strømnettet ble gjennomgått. I meldingen ble det blant annet redegjort for behovet for involvering av berørte parter og interessenter i store kraftledningssaker.
Det er stort behov for å øke sentralnettskapasiteten i Nord-Norge, både for å bedre forsyningssikkerheten og legge til rette for økt forbruk og ny fornybar kraftproduksjon i landsdelen. Dette er bakgrunnen for at Statnett i mai 2009 søkte om konsesjon til å bygge en ny sentralnettslinje fra Ofoten, via Balsfjord og Skaidi, til Hammerfest.. NVE fattet konsesjonsvedtak for hele forbindelsen i mai 2012 og vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet.
I august 2013 fattet Olje- og energidepartementet endelig konsesjonsvedtak for delstrekningen fra Ofoten til Balsfjord. Statnett er allerede godt i gang med byggingen av denne forbindelsen, som er svært viktig for å bedre forsyningssikkerheten i hele Nord-Norge. Videreføringen fra Balsfjord via Skaidi til Hammerfest er til klagebehandling i Olje- og energidepartementet og har høy prioritet.