Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:529 (2014-2015)
Innlevert: 03.02.2015
Sendt: 03.02.2015
Besvart: 10.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Regjeringen har varslet at forslag til endringer i loven om helligdager og helligdagsfred om kort tid blir sendt på bred høring, og at regjeringen ønsker å fremme lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker.
Hvordan vurderer kulturministeren konsekvensene for folks opplevelse av søndagen som en annerledes dag, dersom søndagene åpnes for vanlig handel?

Begrunnelse

Det er i debatten om hvorvidt søndagene skal åpnes for vanlig handel blitt hevdet av mange at søndagen har en selvstendig verdi i kraft av å være en felles hviledag i samfunnsrytmen. Det hevdes at søndagen er en dag fellesskapet opplever hvilepuls, og at en deregulering av søndagshandelen vil endre dette i vesentlig grad. Det er naturlig å få kulturministerens vurdering av om disse verdiene har betydning og om statsråden oppfatter at de trues dersom søndagene åpnes for vanlig handel.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I spørsmålet sies det at regjeringen ønsker å fremme lovforslag for å ”åpne for søndagsåpne butikker”. Jeg vil presisere at det allerede i dag er mange unntak fra dagens påbud om søndagsstengte butikker, og åpne butikker på søndager er derfor ikke noe nytt. Lovforslaget som regjeringen har varslet vil bli sendt på høring, må sees på bakgrunn av dette.
Regjeringens utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider, også på søndager. Butikkene bør selv få ta stilling til om de skal tilby søndagsåpent, og forbrukerne bør selv få avgjøre når de ønsker å handle. Vi har tillit til at de næringsdrivende og forbrukerne tar gode valg. Vi mener også at det gjeldende regelverket bør forenkles, blant annet fordi det gir ulike konkurransevilkår for de næringsdrivende. Dagens påbud om søndagsstengte butikker har, som nevnt, mange unntak. En rekke butikker, slik som mindre dagligvarebutikker, hagesentre og ikke minst utsalgsstedene på alle de typiske turiststedene, har allerede søndagsåpent.
Regjeringen har varslet at det vil bli sendt på høring et forslag om å bygge ned lovreguleringen av butikkenes åpningstider, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager. Samtidig har vi varslet at forslaget vil innebære at noen særskilte dager fortsatt skal skjermes.
Søndagen som en annerledes dag, der flere personer, familier, grupper mv. kan ha fri samtidig og sammen, har lang tradisjon. Behovet for en veksling mellom dag og natt, aktivitet og søvn, arbeid og hvile er viktig for alle. Hvilke konsekvenser regjeringens forslag om deregulering av butikkenes åpningstider vil få for folks opplevelse av søndagen som en annerledes dag, er det vanskelig å si noe sikkert om nå. Både de næringsdrivende og forbrukerne vil få større valgfrihet, men denne friheten behøver ikke å endre den enkeltes prioriteringer og tidsbruk.
Arbeidsmiljøloven har grenser for søndagsarbeid for de som må arbeide på søndager. Hvordan hensynet til tilrettelegging av fritiden for arbeidstakere skal ivaretas, mener jeg best kan løses innenfor rammene i arbeidsmiljølovgivningen.
Jeg legger vekt på at høringsrunden vil bidra til å opplyse saken ut i fra forskjellige hensyn, også forslagenes betydning for søndagen som annerledes dag i uken, og jeg vil vurdere hvordan de ulike hensynene i saken skal vektlegges på bakgrunn av høringsuttalelsene.