Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:534 (2014-2015)
Innlevert: 03.02.2015
Sendt: 03.02.2015
Besvart: 12.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Når tid vil regelverket som skal stoppe ulovlig innførsel av reseptbelagte legemidler tre i kraft, og kan statsråden redegjøre for fremdriften med regelverket?

Begrunnelse

13. februar 2014 vedtok Stortinget en lovendring som bl.a. gav Tollvesenet mulighet til å beslaglegge og destruere ulovlig importerte legemidler, jf. Innst. 115 L (2013-2014) til Prop. 168 L (2012-2013).
Formålet var å stoppe den økende privatimporten av falske og ulovlige legemidler. Undersøkelser har vist at over 60 % av reseptbelagte legemidler som nordmenn kjøper over internett er falske. Falske legemidler kan være helseskadelige og endog dødelige. Av den grunn er det nødvendig med et strengt regelverk som kan forhindre innførsel av slike varer.
Forskriftstekst som forbyr privatimport av reseptbelagte legemidler ved forsendelse er vedtatt, men har ikke trådt i kraft. Mer detaljerte bestemmelser for prosedyrer omkring beslagleggelse og destruksjon var på høring i 2014. Det er bred politisk enighet om behovet for disse tiltakene både på Stortinget og blant høringsinstansene. Det skulle derfor ikke være noen særskilt grunn til at implementeringen av dette regelverket skal trekke ut i tid. Med tanke på hvilke alvorlige konsekvenser bruk av falske og ulovlige legemidler har for brukerne, er det viktig at regelverket kommer på plass og at det følges opp med en tydelig informasjonskampanje til befolkningen om det nye regelverket.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Kontrollaksjoner utført av tollmyndighetene viser et betydelig omfang av import av falske og ulovlige legemidler. Hjemmelen til å beslaglegge og destruere legemidlene vil bidra til at disse tas ut av sirkulasjon. Omfanget av import er imidlertid stort, og selv om kun en mindre del av forsendelsene underlegges kontroll, vil et betydelig antall forsendelser kunne stanses daglig. En effektiv ordning krever derfor klare og enkle rutiner.
I prosedyrene for beslagleggelse og destruksjon var på høring i 2014, ble det foreslått at virksomheter som utfører forsendelse og tollbehandling (forsendelsesselskapene) skal varsle importøren ved beslag og ta imot tilbakemeldinger fra vedkommende. Det vil imidlertid være toll- og legemiddelmyndighetene som fatter vedtak om beslagleggelse og destruksjon. I etterkant av høringen har vi diskutert forslaget nærmere med forsendelsesselskapene og vi avrunder nå en endelig fastsettelse av prosedyrene.
For å redusere omfanget av ulovlig privatimport er det viktig at risikoen ved kjøp på internett og de nye reglene er kjent for befolkningen. Jeg vil derfor gi informasjon om dette i forbindelse med at den nye ordningen trer i kraft.