Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:537 (2014-2015)
Innlevert: 03.02.2015
Sendt: 04.02.2015
Besvart: 12.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Viser til skriftlig spørsmål nr. 678 (2013-2014).
Kan statsråden bekrefte at hans krav til de regionale helseforetakene om konstruktiv dialog med bemanningsselskapene nå er iverksatt, at det er satt en konkret tidsfrist for gjennomføring, og at helseforetakenes represalier mot varsler nå er opphørt?

Begrunnelse

Hensynet til liv og helse - samt hensynet til en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk – står sentralt i den nasjonale helsepolitikken. 30.07.2014 mottok statsråden et varsel fra et bemanningsbyrå om kritikkverdige forhold i de regionale helseforetakene. Statssekretæren besvarte varselet i brev 05.08.2014, og påla de regionale helseforetakene – hensyntatt en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk – en konstruktiv dialog og prosess med bemanningsbyråene om de problemstillinger som byrået hadde tatt opp i sitt varsel.
Undertegnede har igjen blitt kontaktet og underrettet om at varsleren av kritikkverdige forhold i stedet ble møtt med represalier. Helseforetakenes administrerende direktører lot varslerens spørsmål om tidspunkt for dialogoppstart forbli ubesvart. Spekter skrev at helseforetakene kan ha kommet i erstatningsansvar til bemanningsbransjen. En samlet bemanningsbransje ba – via NHO Service – om dialog. Men dialogen ble avvist av helseforetakenes felles innkjøpsservice-selskap.
Styreleder i Helse Sør-Øst har bedt varsler henvende seg til helseforetakenes felles innkjøpsservice-selskap. Men det er jo dette selskapet det klages på, og en må kunne forventa at regionale helseforetak overholder sitt tilsynsansvar og ikke la spørsmål og varsel om kritikkverdige forhold besvares og behandles av de som potensielt har begått en feil – i dette tilfellet innkjøpsservicekontoret.
Helseforetakene har nettopp invitert til nytt helsebemanningsanbud. Tilsynelatende uten at statsrådens eget dialog-krav er fulgt opp. Potensielt med fire nye, konfliktfylte år mellom byråkrati og bransje.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad viser innledningsvis til sitt tidligere spørsmål til skriftlig besvarelse om blant annet bemanningsselskapenes tilgang til lokale arbeidsplaner fra helseforetakene mv. I mitt svar viste jeg til at spørsmålet om ivaretakelse av informasjonsplikten kan betraktes som en uenighet av avtalerettslig karakter, og som følgelig må håndteres mellom avtalepartene. Jeg understreket dessuten i mitt svar at det er et absolutt krav fra min side at helseforetakene drives i tråd med arbeidsmiljøloven og at de respekterer de inngåtte rammeavtalene. Det hører med til saken at departementet inviterte de regionale helseforetakene til møte om de problemstillingene som varsler reiste i sitt brev datert 30. juli 2014, og at de regionale helseforetakene her presenterte sine vurderinger. De regionale helseforetakene understreket at alle bemanningsselskapene som hadde rammeavtale ble håndtert i tråd med avtalene.
I denne konkrete saken har det aktuelle bemanningsselskapet, etter hva jeg har fått opplyst, ikke samarbeidet i tråd med inngått avtale. Selskapet har motsatt seg gjentatte forsøk på å få gjennomført en avtalebestemt revisjon, og rammeavtalene har etter dette blitt sagt opp av motparten. Oppsigelsen av rammeavtalen er begrunnet og meddelt selskapet. Hvis selskapet mener at oppsigelsen av rammeavtalene er i strid med rammeavtalenes bestemmelser har de anledning til å forfølge dette rettslig. Det aktuelle bemanningsselskapet har etter de regionale helseforetakenes oppfatning ikke blitt utsatt for represalier, men har fullt ut blitt behandlet på linje med de øvrige leverandørene. De øvrige leverandørene har etter hva jeg har forstått samarbeidet i gjennomføringen av den nevnte avtalebestemte revisjonen.
Vi er kjent med at det er igangsatt en anskaffelsesprosess for vikartjenester på enkelte helsepersonellområder, områder hvor det aktuelle selskapet har vært leverandør. Leverandørene har blitt invitert til å gi innspill til kontraktskrav mv. i denne anskaffelsen, og dette har også blitt meddelt alle interessenter skriftlig. I tillegg er det invitert til møte for alle interesserte leverandører. Dette viser at det er lagt opp til en dialog og involvering innenfor de rammer som regelverket for offentlige anskaffelser tillater. Det har videre vært en egen dialog med NHO-service omkring de problemstillingene som har vært reist rundt helseforetakenes informasjonsplikt overfor bemanningsselskapene.
Avslutningsvis vil jeg igjen understreke at innspill og uenigheter knyttet til kontrakter mv. må rettes til de regionale helseforetakene (og HINAS) som part, og at en ved uenighet må benytte de alminnelig etablerte tvisteløsningsmekanismer som er etablert både for gjennomføring av offentlige anskaffelser og andre rettslige tvister. Departementet er ingen klageinstans i slike saker, og en involvering fra departementet vil kunne skape uklarhet for alle parter. Vi må respektere at partene er egne rettssubjekter, og selv må gjøre sine vurderinger og stå til ansvar for disse.