Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:549 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 05.02.2015
Besvart: 17.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): I saker om voldsoffererstatning som var strafferettslig foreldet før 01.07.14, har det nå blitt vanskeligere å få erstatning. Praksis i dag er at mange saker avslås, som ville blitt innvilget dersom de hadde vært behandlet før 01.07.15.
Mener statsråden dette er en god praksis, og vil eventuelt departementet vurdere å utforme ny instruks i disse sakene?

Begrunnelse

Høsten 2009 kom det flere vedtak fra Erstatningsnemda for voldsofferestatning der søknad om voldsoffererstatning ble avslått fordi forholdet var sivil- og strafferettslig foreldet. De aktuelle sakene ble behandlet etter voldsofferforskriften som gjelder for straffbare forhold i perioden 1975 og frem til vi fikk voldsoffererstatningsloven (1. juli 2001). Dette var en endring i praksis, selv om det i teori og tidligere praksis var åpnet for at ”passivitet” kunne medføre at det ikke var rimelig å tilkjenne voldsoffererstatning. Etter dette ble aktuelle saker stilt i bero i påvente av en prinsipiell avgjørelse fra ENV om foreldelse i forskriftssaker. Denne avgjørelsen kom i ENV-2010-144. I vedtaket bruker nemnda de regler for strafferettslig foreldelse som gjaldt på vedtakstidspunktet. Dette medførte blant annet at regler om utskutt foreldelse (straffeloven § 195 og § 196) kom til anvendelse i saker om voldsoffererstatning. Gjeldende fra 1. juli 2014, trådte endringer i foreldelsesreglene, i straffeloven i kraft. Det legges til grunn at denne lovendringen også skulle få betydningen for tilkjenning av voldsoffererstatning for de saker som ikke allerede var foreldet. Erstatningsnemnda for voldsofre har i avgjørelse ENV-2014-1024 truffet avgjørelse med følgende tolkning av regelverket:

Fra vedtaket siteres følgende: ” Voldsoffererstatning tilkjennes i den utstrekning det finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsforskriften § 1. Gjennom fast praksis har nemnda i rimelighetsvurderingen lagt avgjørende vekt på hvorvidt forholdet er sivil- og strafferettslig foreldet. Det har vært nemndas praksis at dagens regelverk har blitt lagt til grunn ved vurdering av strafferettslig foreldelse. Med virkning fra 1. juli 2014 er det vedtatt nye strafferettslige foreldelsesregler. Disse endringene får virkning i tilfeller der straffeansvaret ikke er foreldet ved ikrafttredelsen. Det er lovgivers intensjon at nemnda nå skal legge regelverket som gjaldt på hendelsestidspunktet til grunn ved vurdering av strafferettslig foreldelse.”

Tilbakemeldinger går på at det som en følge av dette vedtaket har blitt vanskeligere å få erstatning for de sakene som var strafferettslig foreldet 01.07.14.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Endringen i straffeloven 1902 som trådte i kraft 01.07.2014, var ment som en generell styrking av voldsofres stilling ved at saker om drap, voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år og 16 år ble unntatt fra reglene om foreldelse. Lovendringen innebar også at utskutt foreldelse skal gjelde også i saker om vold i nære relasjoner og tvangsekteskap, det vil si at foreldelsesfristen tidligst kan begynne å løpe når fornærmede fyller 18 år. Endringene ble gjort gjeldene også for handlinger som er begått før loven trer i kraft, såfremt foreldelse ikke allerede er inntrådt. Endringen medførte ikke at saker som allerede var foreldet, ble vekket til live igjen. Det ville ha vært i strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkning.
I statsråd 6. februar oppnevnte Kongen et offentlig utvalg som skal gjennomgå voldsoffererstatningsordningen og vurdere behovet for endringer når det gjelder kompensasjon til skadelidte ved alvorlig kriminalitet mv. Utvalget vil også kunne vurdere foreldelsesregelverket. Informasjon om utvalget og deres mandat ligger på www.regjeringen.no. Utvalget har fått frist for å levere sin utredning 1. april 2016.
Jeg vil avvente utvalgets utredning før eventuelle endringer i voldsoffererstatningsordningen vurderes.