Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:553 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 05.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): I sine høringsuttalelser til forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven, datert hhv. 24.9.14 (om midlertidige stillinger) og 13.10.14 (om øvrige forslag til endringer), understreker BLD viktigheten av å belyse likestillingsmessige konsekvenser av endringsforslagene gjennom en konsekvensutredning i tråd med utredningsinstruksens pkt. 2.3.2, der likestilling er nevnt særskilt.
Er denne konsekvensutredningen gjennomført?

Begrunnelse

I de nevnte høringsuttalelsene viser BLD til en grundig dokumentasjon av kvinners løsere tilknytning til arbeidsmarkedet: Kvinner er overrepresentert blant midlertidige ansatte allerede i dag. Midlertidige ansettelser er særlig utbredt i kvinnedominerte sektorer, som undervisning, helse- og sosialtjenester og overnattings- og serveringsvirksomheter.
Føyer man til varehandel, vil de fleste av disse sektorene være blant dem som trolig også vil bli sterkest berørt av forslagene om opphevelse av forbudet mot søndagsarbeid, økt daglig arbeidstid, mer overtid uten betaling, redusert betaling for beredskapsvakter og mindre innflytelse for tillitsvalgte.
BLD viser i sitt høringssvar til at endringene i arbeidstidsbestemmelsene åpner for lengre arbeidsøkter og økt uforutsigbarhet for arbeidstaker, noe som kan bidra til å svekke, ikke styrke, kvinners tilknytning til arbeidsmarkedet og menns omsorgsrolle hjemme. Dette vil i så fall være stikk i strid med vedtatte politiske målsettinger, som det hevdes å være tverrpolitisk enighet om.
En særlig utfordring knyttet til økt bruk av midlertidige stillinger, er situasjonen for dem som er/blir gravide i løpet av ett eller mellom to midlertidige engasjementer, både når det gjelder muligheten for reengasjement og foreldrenes rettigheter til lønnet permisjon.
BLD nevner dessuten selv behovet for å se på mulige kjønnsforskjeller når det gjelder virkningene av hevet aldersgrense, både for tilknytning til arbeidslivet og for rettigheter til pensjon.
Det framgår ikke av de aktuelle proposisjonene (Prop 39 og 48 L (2014-2015)) om slik konsekvensutredning som BLD ber om, faktisk er gjennomført.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er lagt fram av Arbeids- og sosialdepartementet i Prop 39 L (2014-2015) og Prop 48 L (2014-2015). Arbeids- og sosialministeren er konstitusjonelt ansvarlig for forslaget og dette svaret er derfor, på vanlig måte, utarbeidet i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet. I lovforslaget som blant annet gjelder midlertidige ansettelser, Prop. 39 L (2014-2015), er kapittel 7 viet til vurderinger knyttet til økonomiske og administrative konsekvenser.
Der påpekes det at bruken av midlertidige ansettelser er relativt begrenset i Norge. Bare om lag 8 prosent av de sysselsatte er å finne i midlertidige stillinger. Flertallet av de midlertidige ansatte er kvinner (60 prosent) som jobber i vikariater i det offentlige. Arbeids- og sosialdepartementet viser til at bruken av midlertidige ansettelser er størst i offentlig sektor og da særlig innen utdanning og helse- og sosialtjenester, alle kvinnedominerte bransjer.
Arbeids- og sosialdepartementet gjør i Prop. 39 L følgende vurdering av konsekvenser av innføringen av en generell tidsbegrenset adgang til midlertidige ansettelser:

Det er etter departementets vurdering ikke mulig å trekke noen klare konklusjoner om hvilke konsekvenser innføring av en generell tidsbegrenset adgang til midlertidig ansettelse vil ha for likestilling i arbeidslivet, men det antas at det ikke blir store konsekvenser. (Fotnote 1)
Videre er det etter Arbeids- og sosialdepartementets vurdering grunn til å tenke seg at andelen midlertidig ansatte menn vil øke dersom bruken av midlertidig ansettelse øker i privat sektor, der menn er i flertall. En slik utvikling vil i så fall være i tråd med tilsvarende erfaringer gjort i Sverige.
Arbeids- og sosialdepartementet har foretatt vurderinger av likestillingsmessige konsekvenser av forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidige ansettelser. Det er behov for mer kunnskap på området. Arbeids- og sosialdepartementet har inngått en flerårig forskningsavtale om utviklingen av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Arbeids- og sosialdepartementet vil følge utviklingen i bruken av midlertidig ansettelser i arbeidsmarkedet og løpende vurdere ytterliggere behov for forskning og utredning.
Når det gjelder likestillingsmessige konsekvenser av forslagene om endringer i arbeidstidsreglene viser Arbeids- og sosialdepartementet i Prop 48 L (2014-2015) til at større mulighet til å kunne tilpasse arbeidstidsordningene vil være aktuelt for arbeidsplasser som benytter seg av turnusordninger. Det er en overvekt av kvinner som jobber turnus. Her vil forslagene kunne gjøre det enklere å jobbe lengre vakter enkelte helger, noe som kan bidra til at den enkelte arbeidstaker får flere frihelger også i virksomheter der helgearbeid er helt nødvendig. Dette vil også kunne bidra til at behovet for små stillingsbrøker, og dermed deltidsansettelser, blir redusert.
Denne regjeringen ønsker et fleksibelt og framtidsrettet arbeidsliv. Jeg slutter meg derfor til arbeidsministerens forslag.

---------------------------------

Fotnote 1:
Prop. 39 L (2014-2015), s. 133