Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:561 (2014-2015)
Innlevert: 06.02.2015
Sendt: 06.02.2015
Besvart: 13.02.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hva er status for det pågående arronderingssalget av skogeiendommer fra Statskog?

Begrunnelse

Det er ønskelig å få informasjon om hvilke typer eiendommer som er solgt og hvilke type kjøpere. Det er ønskelig at dette presenteres både som antall eiendommer og i areal.
Videre er det ønskelig å få vite mer om hvilken type eiendommer som gjenstår å selge før man har brukt opp den fullmakten som ble gitt i forbindelse med kjøpet av Borregaard Skoger.
Spørsmålet stilles på bakgrunn av påstander som er fremkommet om at videre bruk av fullmakten ikke vil kunne regnes som arronderingssalg.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Statskog SF startet i 2011 et omfattende arronderingssalg i tråd med forslaget som ble lagt fram for Stortinget i 2010, og Stortingets behandling av denne jf. Prop. 11 S (2010–2011) Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF og Innst. 153 S (2010–2011). I ekstraordinært foretaksmøte i Statskog SF 27. mai 2011 ble det fastsatt følgende kriterier for arronderingssalget:

•Statskog SF skal selge spredte skogeiendommer foretaket eier fra før
•Nedsalget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog og lede til en mer effektiv drift
•Eiendommene selges til markedspris gjennom budgivning. Statskog skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene.
•Eiendommene drives på ordinært vis fram til salget finner sted
•Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjøres kjent med de skogeiendommene som skal selges før de legges ut for salg, for å kunne anvende disse til vern eller makeskifte knyttet til vern av private skogeiendommer. DNs behov for skogteiger til vern eller makeskifte skal ikke påvirke hvilke skogteiger Statskog SF legger ut for salg, eller forsinke salgsprosessen eller inntektene til Statskog SF. Utover dette skal kriteriene forstås slik at DN får en forkjøpsrett på markedsmessige vilkår.
•Ved salg i områder som er omfattet av Samerettsutvalget 2 skal det gjøres klart for kjøper at eventuelle eksisterende rettigheter til skogteigen ikke blir berørt av salget og at Statskog ikke kan ta ansvar for eventuelle ulemper dette vil medføre for kjøper i framtiden.
Arronderingssalget skal etter planen være sluttført i løpet av 2017, og Statskog SF har så langt solgt 148 eiendommer på til sammen 273 000 dekar. Totalt har Statskog SF planlagt salg av 600 000 dekar i arronderingssalget. I tråd med kriteriene for arronderingssalget som ble vedtatt av den rød-grønne regjeringen i 2011, består eiendommene som omfattes av salget av spredte skogteiger foretaket eide før kjøpet av Orklas skogeiendommer. Disse er valgt for å bedre arronderingen av foretakets eiendommer, og dermed oppnå mer rasjonell drift. Eiendommene som er solgt varierer i størrelse fra ca. 100 til 11 600 dekar. Det store flertallet av eiendommene ligger i området 300 til 4000 dekar. Så langt er 69 prosent av eiendommene solgt til lokale kjøpere i samme kommune, 13 prosent er solgt til Miljødirektoratet for bruk i verneprosesser, 10 prosent er solgt til kommuner og 8 prosent er kjøpt av andre. Eiendommene som skal selges i det gjenstående arronderingssalget velges ut fra de samme kriteriene som ble fastsatt i 2011, og vil være tilsvarende type eiendommer som de som er solgt hittil. Statskog SF går normalt ikke ut med informasjon om hvilke eiendommer som er planlagt solgt, før alle forhold knyttet til de ulike eiendommene er avklart.