Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:565 (2014-2015)
Innlevert: 06.02.2015
Sendt: 09.02.2015
Besvart: 16.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Er barne-, likestillings- og inkluderingsministeren uenig i uttalelsene fra stortingsrepresentant Elin Agdestein, og hvorfor ønsker ikke regjeringen å legge til rette for lengre kontraktsperioder for å sikre ideelle aktører i forkant av ikrafttredelsen av EUs anskaffelsesdirektiv?

Begrunnelse

Viser til oppslag i Trønder-Avisa 3. februar 2015, hvor stortingsrepresentant fra Høyre, Elin Agdestein, uttaler om regjeringens anbudsperiode for ideelle aktører:

"Det er noe jeg vil ta opp med statsråden. Det er alt for kort tid til å skape nødvendig forutsigbarhet og kvalitet i tjenestetilbudet".

Viser videre til at stortingsflertallet nylig stemte ned et forslag fra Arbeiderpartiet om lengre kontraktsperioder for ideelle aktører.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få nødvendig hjelp og omsorg. Som barne-, likestillings- og inkluderingsminister er jeg opptatt av at alle tiltak og tjenester som brukes i barnevernet skal være underlagt strenge krav til kvalitet.
I regjeringens plattform står det at kommunene skal gis rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket.
Regjeringen ønsker likebehandling av private aktører som staten kan kjøpe barneverntjenester fra. Bufdir har på oppdrag fra departementet utredet konsekvenser av å likestille alle private aktører som statlig barnevern kjøper tiltak fra. BLD vil nå gjennomgå og vurdere de funn som legges frem og konsekvenser av å likestille alle private aktører i barnevernet. Jeg vektlegger gode og fleksible avtaler for ideelle aktører, på lik linje med avtaler med andre private aktører.
I påvente av utredningen fikk direktoratet beskjed om å innføre en midlertidig ordning med skjermet konkurranse for de ideelle som skal gjelde kontrakter for 14 måneder fra 1. februar 2015. Disse kontraktene vil dermed ha samme utløpsdato som rammeavtalene om kjøp av enkeltplasser som er inngått med de ideelle og andre private aktører.
Vi trenger et mangfold av gode tiltak for det enkelte barn. Departementet har ikke grunnlag for å si at det er systematiske kvalitetsforskjeller mellom offentlige og private tilbydere eller mellom kommersielle og ideelle tilbydere. Ved å få på plass en samlet konkurranse fra 2016 kan porteføljen av plasser settes sammen slik at tilbudet blir enda bedre tilpasset de ulike målgruppene av barn og ungdom. Dette betyr at man kan tilby det enkelte barn et tilbud av god kvalitet, som er tilstrekkelig differensiert og tilpasset ulike behov.
I behandlingen av Dok. 8:85 S (2013-2014) fattet Stortinget vedtak i samsvar med Innst. 31 S (2014-2015), som bl.a. innebar at ovennevnte skjermete konkurranse ikke ble endret. Stortinget anmodet dessuten i vedtak 15 om at det våren 2015 utlyses nytt felles anbud på kjøp av faste barnevernsplasser for kommersielle og ideelle aktører. Jeg kommer tilbake til Stortinget med svar på dette. Stortinget ba samtidig i vedtak 16 regjeringen om bl.a. å legge til grunn at kontraktene gjøres langsiktige/løpende, og regjeringen vil følge opp også dette.
Det har blitt reist spørsmål om hva som er konsekvensene av avtaler med kortere varighet for barn og unge. Opphold på institusjon er i nesten alle tilfeller av begrenset varighet. Når kontraktene går ut, forsøkes det alltid å etablere overgangsordninger, slik at barna slipper å flytte. Noen ganger etableres det avtaler om enkeltkjøp av plasser utover en kontraktsperiode for å beholde stabiliteten i oppholdet for det enkelte barn.
De tre nye EU-direktivene om offentlige anskaffelser vil forenkle en rekke prosedyreregler. Det vil bli lettere for små og mellomstore aktører å konkurrere om offentlige kontrakter og det vil bli lettere å ta sosiale hensyn og miljøhensyn. Arbeidet med å gjennomføre de nye direktivene må ses i sammenheng med pågående revisjon av det nasjonale regelverket, jf. NOU 2014:4 som nå har vært på høring fra Nærings- og fiskeridepartementet.
For regjeringen er ideell sektor en viktig samarbeidspartner i produksjonen av helse- og sosialtjenester til befolkningen. De ideelle aktørene har høy kompetanse og et stort engasjement. Vi trenger et mangfold av gode tiltak fra ulike private aktører slik at vi kan tilby riktige tilbud tilpasset behovet til det enkelte barn.