Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:566 (2014-2015)
Innlevert: 06.02.2015
Sendt: 09.02.2015
Besvart: 19.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Når vil statsråden leggje fram ny dommeravhørsforskrift?

Begrunnelse

Viser til interpellasjon av dato 3. april 2014, der justis- og beredskapsministeren seier at:

"Departementet følger nå opp - og har kanskje gjort det i for lang tid - innspillene fra høringen og vurderer om ytterligere informasjon må hentes inn. Det er et arbeid som er prioritert fremover. Jeg ser ikke bort fra at det arbeidet kan resultere i forslag som avviker såpass fra forslagene i rapporten at det bør gjennomføres ny høring. Jeg vil i så fall komme tilbake til Stortinget med dette i egnet form så raskt som mulig."

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med forslag til lovendringar i straffeprosesslova om avhøyr av barn og andre særleg sårbare fornærma og vitne i straffesaker, og med ei heilt ny forskrift om same emne. Målet er å få eit klarare regelverk som legg til rette for gode avhøyr og for praktisk og tidleg gjennomføring av avhøyra. I arbeidet står omsynet til rettstryggleiken til barn og dei særleg sårbare vaksne heilt sentralt.
Stortinget er varsla om at proposisjonen er planlagt fremja i vårsesjonen og i oppfølginga av stortingsbehandlinga blir det utforma ny forskrift. Departementet har vurdert det slik at det ikkje er naudsynt med ei ny høyring før forslaget til lovendringar blir fremja for Stortinget og ny forskrift blir vedteke.
Proposisjonen vil blant anna innehalde forslag til ny avhøyrsmodell og ei vurdering om vi treng dommarleidde avhøyr, jf. Stortinget sitt vedtak nr. 484, 16. juni 2014. Spørsmålet om obligatorisk bruk av barnehus og fristen for å ta avhøyr vil også bli omhandla i proposisjonen, jf. Stortinget sitt vedtak nr. 480 og nr. 483, 16. juni 2014.
Førebygging og bekjemping av vald og seksuelle overgrep mot barn er eit område som er høgt prioritert av regjeringa. Eg ser difor fram til å fremja forslag til endringar som legg til rette for styrking av rettstryggleiken for barn og andre særleg sårbare fornærma og vitne i straffesaker.