Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:568 (2014-2015)
Innlevert: 09.02.2015
Sendt: 09.02.2015
Besvart: 16.02.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er klima- og miljøministeren enig med Nikolai Astrup i at klimaforlikets mål om innenlandske kutt i klimagassutslipp for 2020 som er vedtatt i Stortinget ikke vil bli gjennomført og hvorfor er i så fall ikke Stortinget informert om dette?

Begrunnelse

I klimaforliket har partiene på Stortinget vedtatt et eget mål for hvor mye de norske innenlandske kuttene av klimagasser skal reduseres fram mot 2020. Målet medfører at norske fossile utslipp maksimalt skal være 47 millioner tonn CO2 i 2020.
Høyre og FrP-regjeringen har varslet at klimaforliket skal styrkes.
I Dagens Næringsliv 6. februar uttaler stortingsrepresentant for Høyre Nikolai Astrup at "Norge har som mål at Norges utslipp skal være redusert med 30 prosent fra 1990-nivået og at to tredjedeler av kuttene skal skje innenlands. Det vil ikke skje."

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Om lag to tredjedeler skal tas nasjonalt, jf. Innst. S. nr. 145 (2007–2008). Selv om det vil bli krevende, ligger dette målet fast.
Da jeg overtok styringsansvaret for klimapolitikken bestilte jeg en statusrapport fra Miljødirektoratet. Den leverte Miljødirektoratet i mars i fjor. Rapporten viste at når det gjelder norske utslipp var det et gap på ca. 8 mill. tonn CO2 opp mot 2020-målene. Skrinleggingen av Mongstad var en av flere årsaker til at dette gapet faktisk økte det siste året SV satt i regjering. Nå er vi i gang med å forsterke klimaforliket, og har blant annet økt satsingen på klimateknologi og jernbane.
Målet i 2020 er et viktig steg på veien mot 2030. 2020-målet forutsetter både utslippskutt i Norge og kvotekjøp i utlandet. Det ligger i Klimaforliket som også SV var en del av.