Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:573 (2014-2015)
Innlevert: 09.02.2015
Sendt: 10.02.2015
Besvart: 16.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden foreta en utredning av alternativ trase E39 Sandnes - Flekkefjord?

Begrunnelse

Det vises til svar på spørsmål Dokument nr. 15:252 (2014-2015) besvart 11.12.14. Her fremgår det at samferdselsministeren ikke har foretatt noen utredning av alternativ trase.
Jeg forstod det også slik på regionvegsjef Eidsnes under Solamøtet i januar 2015 at dette er et alternativ som Statens Vegvesen ikke betrakter som aktuelt.
Både Rogaland FrP og Rogaland Sp har uttalt seg om saken på sine fylkesårsmøter i 2015. Rogaland Sp vedtok:

"Rogaland Senterparti vil be samferdselsmyndighetene vurdere alternativ trase E39 til Flekkefjord. En slik vurdering må gjøres innenfor den fastlagte framdriftsplan for E39."

Det legges ned en stor innsats fra personene som jobber for den alternative traseen. Etter mitt syn fortjener disse en klar tilbakemelding på om alternativet med ny trase mellom Sandnes og Flekkefjord er realistisk og om det er slik at statsråden vil be Statens Vegvesen om at den skal bli vurdert i den videre planleggingen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har en offensiv satsing på samferdselsfeltet, og har fremskyndet arbeidet med en rekke veiprosjekter. I tillegg har regjeringen gjort justeringer og endringer på veiprosjekter for å få løsninger som er bedre tilpasset fremtidige behov. På strekningen E39 Stavanger – Kristiansand har regjeringen allerede bedt Vegdirektoratet planlegge veien som firefelts vei, fremfor primært to felt med midtdeler, som forrige regjering la til grunn.
Dagens regjering er opptatt av bedre nytte fra infrastrukturinvesteringer. Jeg har brukt mye tid på å sikre god fremdrift på E39-prosjektet, som er viktig for hele Vestlandet. Det ble raskt tatt beslutninger om trasevalg, det er bevilget betydelig midler til planlegging og jeg har befart flere av strekningene.
Den omdiskuterte traseen for E39 mellom Sandnes og Flekkefjord over Høg-Jæren kan være en god løsning som bedre ivaretar transportbehov i et lokalt og regionalt perspektiv. Jeg har derfor bedt Statens vegvesen om å foreta en vurdering av en slik løsning. Alternativet med veg over Høg-Jæren skal vurderes og sammenlignes med de alternativ som alt foreligger for E39 mellom de to byene. Vurderingen og sammenligningen skal blant annet ta for seg økonomi, trafikkgrunnlag, trafikkutvikling og mulige gjennomføringsløsninger for prosjektet og skal foreligge innen 4. mai i år.