Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:577 (2014-2015)
Innlevert: 10.02.2015
Sendt: 10.02.2015
Besvart: 16.02.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvilke signaler vil statsråden gi fylkesmennene vedrørende skadefelling av jerv og bruk av snøskuter?

Begrunnelse

I Oppland har det kommunale fellingslaget fått avslag på bruk av snøskuter for å kunne drive effektiv skadefelling av jerv. I Nordland derimot har skadefellingslaget fått tillatelse til bruk av snøskuter i samme periode. I Oppland kjører dessuten Statens naturoppsyn fritt i de samme områdene der jerven befinner seg for å drive bestandsregistrering, mens de kommunale lagene får avslag for bruk av snøskuter for samme formål. Uten bruk av snøskuter blir fellingstillatelsene ineffektive og ikke realiserbare.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Viltloven forbyr i utgangspunktet bruk av motorkjøretøy og luftfartøy til forfølging, avledning og lokalisering av vilt. Det er heller ikke lov å løsne skudd fra luftfartøy eller motorkjøretøy. Ved skadefelling, som representanten her spør om, eksisterer det imidlertid en mulighet for å sette til side de regler som ellers gjelder i viltloven om felling, jakt- og fangstmetoder. Det er flere eksempler hvor lokale fellingslag har fått dispensasjon for bruk av snøscooter til lokalisering av spor under skadefellingsforsøk på jerv. Slike dispensasjoner fra viltloven må imidlertid fremgå av den enkelte fellingstillatelse og begrunnes. Et utgangspunkt for vurderingene er at viltlovens generelle regler for utøvelse av jakt legges til grunn. Den som får tillatelse til å nytte motorferdsel etter viltlovens bestemmelser må også innhente tillatelse fra kommunen etter motorferdselsloven og tillatelse fra grunneier til å kjøre på vedkommendes grunn. Det er liten tvil om at snøskuter i enkelte situasjoner kan være et effektivt virkemiddel ved felling av jerv. Vi kan som beskrevet allerede i dag tillate bruk av snøskuter ved skadefelling. Jeg ser det ikke som aktuelt å endre dette.
Målsettingen, i tråd med rovviltforliket av 2011, er at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for regulering av jervebestandens størrelse. Jeg jobber nå med et forslag om å åpne noe mer for bruk av snøskuter under den ordinære lisensfellingen på jerv. Mitt forslag innebærer at kommunene kan gi tillatelse, på visse vilkår, til bruk av snøskuter for uttransportering av åte, fangstbås og åtebu. Dessuten foreslår jeg en avgrenset utprøving der de aktuelle kommunene etter søknad også kan gi tillatelse, på visse vilkår, til bruk av snøskuter for transport til og fra fangstbåser i forbindelse med tilsyn. I tillegg legger jeg opp til en avgrenset utprøving av fast montert kunstig lys ved åtejakt på jerv, samt at jeg ber om synspunkter på fordeler og ulemper med elektronisk overvåking av fangstbås for jerv. Dette vil om kort tid bli sendt på alminnelig høring.