Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:579 (2014-2015)
Innlevert: 10.02.2015
Sendt: 11.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Det er gjentatte eksempler på at næringsvirksomhet, både store og små aktører, ikke får lov til å sette opp skilt for å informere om sin virksomhet i tilknytning til vegene. Dette kan hemme vekst og utvikling for lokalt næringsliv som ikke får profilert sin virksomhet.
Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen og behovet for mer næringsvennlig skiltregelverk, og vil statsråden ta et initiativ for å gjøre praktiseringen av dagens skiltregelverk mer liberalt inntil eventuelt nytt regelverk er klart?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Serviceskilting og virksomhetsvisning kan ha stor betydning for lokalt næringsliv og turisme. Det er derfor viktig å gi god informasjon, som ivaretar både lokale og de reisendes interesser.
Slike skilt skal ikke ha som primært formål å drive markedsføring/profilering av ulike bedrifter, men skal sikre at reisende lettere finner frem til relevant tilbud langs veien. På dette området ønsker jeg at regelverket praktiseres mer liberalt enn hva som mange opplever har vært tilfelle inntil nå. For reisende kan skiltinformasjon om attraksjoner og servicetilbud være nyttig, og bidra til at den reisende lettere finner sine destinasjoner fremfor å måtte lete seg frem til ulike destinasjoner.
Vegdirektoratet, som for tiden går gjennom skiltregelverket, er derfor bedt om å sørge for at relevante eksterne aktører, herunder NHO Reiseliv og Innovasjon Norge, involveres i dette arbeidet for å bidra til resultater som i størst mulig grad tilfredsstiller alle parter.
Direktoratet er også bedt om å se på muligheten for bedre differensiering i regelverket mellom skilting på ulike typer vegnett (europaveg/riksveg, fylkesveg og kommunal veg). Det er ikke nødvendigvis slik at vilkårene for å kunne sette opp skilt må være like strenge uavhengig av vegtypen.
De skal også se på rutiner for bedre samordning mellom regionene, slik at vi får mest mulig lik vurdering og praktisering. Jeg kan imidlertid opplyse om at Statens vegvesen hvert år mottar ca. 1 000 søknader om skilting til virksomheter og servicetilbud. En gjennomgang av disse sakene viser at over 90 % av disse søknadene blir innvilget. Det kan bety at praksisen mange steder fungerer godt, mens det noen steder føres en for streng praksis i forhold til hva dagens regjering vil legge til grunn.
Arbeidet er nå i sluttfasen etter blant annet flere møter med ulike bransjeorganisasjoner. Prosessen har gitt nyttige innspill, men også tydeliggjort behovet for tettere og bedre samarbeid.
Jeg kan for øvrig opplyse om at det vil bli avholdt et møte 6. mars i år mellom Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Virke og Vegdirektoratet, der temaet vil være skilting og småskala reiselivsbedrifter.