Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:584 (2014-2015)
Innlevert: 10.02.2015
Sendt: 11.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Fylkesmannen i Troms har underkjent vedtaket i Gratangen kommunestyre om tidsplan for og gjennomføring av utredning om kommunereformen. I fylkesmannens brev av 28.1.2015 heter det bl.a.: "Fylkesmannen forutsetter at kommunestyret vedtar hvilke utredningsalternativ som er aktuelle for Gratangen kommune...".
Hvilken juridisk hjemmel er fylkesmannen i Troms gitt for å underkjenne kommunes utredningsplan og pålegge et alternativt utredningsgrunnlag?

Begrunnelse

I Innst. 300 S (2013 - 2014) sier Stortingets flertall, partiene H, FrP, KrF og V, følgende i en merknad om kommunereformens framdrift:

"Fleirtalet understreker at det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til kommunereforma og melder tilbake innan fristen. Fylkesmennene må fylgje opp dei kommunane som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokalt leiarskap. Fleirtalet vil understreke at det er eit utredningsansvar for alle kommunar."

Merknaden er ikke fulgt opp gjennom forslag til vedtak.
I statsrådens brev til landets ordførere med invitasjon til å delta i reformprosessen, heter det bl.a. om statsrådens forståelse av stortingsflertallets merknad om utredningsansvar:

"Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak senest innen våren 2016".

Om fylkesmannens rolle sier statsråden:

"Fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette og lage rammer rundt de lokale prosessene."

Fylkesmannen i Troms forutsetter at Gratangen kommune skal foreta ny behandling av sitt arbeid med kommunereformen fordi kommunen ikke har redegjort hvem det skal utredes sammenslåing med innen våren 2015, som er fylkesmannens tidsfrist.
Fylkesmannens brev til Gratangen kommune gir behov for statsrådens klargjøring av om fylkesmennene har et formelt grunnlag for å pålegge en bestemt framdrift og bestemte løsninger i sitt arbeid med kommunereformen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Stortingets flertall har gjennom behandlingen av Prop. 95 S (2013–2014) gitt klare signaler om innhold, innretning og organisering av arbeidet med kommunereformen. Kommunene har et utredningsansvar, og fylkesmannen skal følge opp kommuner som ikke på eget initiativ tar nødvendig lokalt eierskap.
Jeg har i tidligere svar til Stortinget (Dokument nr. 15:155 (2014–2015) tydeliggjort mitt syn på spørsmålet om kommunenes utredningsansvar. Selv om dette ikke er et formelt vedtak som pålegger kommunene en aktivitet, bør kommunene etter min vurdering følge opp signalene, både av respekt for flertallet på Stortinget, og av hensyn til nabokommunene.
Etter min vurdering viser brevet fra Fylkesmannen i Troms til Gratangen kommune at signalene fra Stortinget til fylkesmennene følges opp på en betryggende måte. Fylkesmannen, som har god kjennskap til forholdene i kommunene i sitt fylke, stiller spørsmål ved om kommunestyrevedtaket av 27.10.14 er i tråd med Stortingets og regjeringens signaler. I tillegg peker fylkesmannen på at vedtaket vanskeliggjør arbeidet for nabokommunene. For at et eventuelt nytt vedtak skal være i tråd med dette, peker fylkesmannen på noen forutsetninger som bør være på plass.
Jeg er ikke enig i representanten Grenis påstand om at dette er en formell underkjenning av kommunens utredningsplan, da fylkesmannen kun ”anmoder” om at saken tas opp til ny behandling. Fylkesmannen skriver:
”Slik Fylkesmannen ser det, er Gratangen kommunestyres vedtak lite i tråd med det kommunale utredningsansvaret som kommunereformen forutsetter. Den vedtatte tidsplanen synes også å være i sterk utakt med den prosess og fremdrift som fylkets øvrige kommuner legger opp til.
Fylkesmannen anmoder på denne bakgrunn om at kommunereformen tas opp til ny behandling i Gratangen kommunestyre. Fylkesmannen forutsetter at kommunestyret vedtar hvilke utredningsalternativ (retningsvalg) som aktuelle for Gratangen kommune og at det i tidsplanen klargjøres når kommunen skal ha utarbeidet et statusbilde/utfordringsbilde for egen kommune. En slik egenanalyse er en viktig forutsetning for å gjennomføre en god dialog med andre kommuner.”
Fylkesmannen har fått ansvar for å legge til rette for gode regionale prosesser. For at det skal være mulig å gjennomføre gode regionale prosesser, er det nødvendig at alle kommunene bidrar med å legge til rette for en god naboprat i sitt område. Etter min vurdering følger fylkesmannen opp sitt ansvar på en konstruktiv måte. Jeg mener likevel at fylkesmannen burde brukt en annen formulering enn; ”forutsetter at kommunestyret vedtar”, da dette isolert sett kan tolkes som at fylkesmannen gir kommunen et pålegg.
Denne saken viser at vi har fått på plass en god organisering av arbeidet med kommunereformen. Regional og lokal kunnskap hos fylkesmannen og KS regionalt sammen med lokalt eierskap i hvert enkelt kommunestyre, gir det beste grunnlaget for konstruktive og gode prosesser i hver enkelt kommune i tråd med Stortingets signaler.