Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:585 (2014-2015)
Innlevert: 10.02.2015
Sendt: 11.02.2015
Besvart: 19.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Både justis- og beredskapsministeren og statsministeren varslet i Stortinget i desember 2014 en total gjennomgang av alle utsendelser av lengeværende barn som følge av at den tydelige politikkendringen som lå til grunn for tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2014 ikke var oppfattet og videreformidlet.
Når vil en slik gjennomgang foreligge og hvilke konsekvenser vil den ha for lengeværende asylbarn som følge av dette?

Begrunnelse

I forbindelse med redegjørelsen justis- og beredskapsministeren holdt for Stortinget 2. desember 2014 vedrørende lengeværende asylbarn orienterte statsråden at han samme dag hadde bedt politidirektøren forklare hva som har skjedd, hvordan det har skjedd og hvilke praktiske konsekvenser det har hatt. Videre sa statsråden at det ikke er klart i hvilken grad den manglende oppfølgingen (fra politiets side) har hatt for konsekvenser i praksis, men det vil bli undersøkt på en grundig måte. Statsråden sa også i sin oppsummering at han «ville gå gjennom sakene som har vært i porteføljen».

Dagen etter, i Stortingets muntlige spørretime, gjentok statsminister Erna Solberg at

«Nå foretar vi en gjennomgang, og Politidirektøren foretar en gjennomgang, av hvordan praksis har vært…»

og videre at

«Justisministeren har bedt om en gjennomgang av de sakene, de prioriteringene og det som har skjedd i utsendelsen av barn, og bakgrunnen for at man ikke har fulgt opp i tildelingsbrevene til Politiets utlendingsenhet det som faktisk var det klare politiske styringssignalet.»

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til den åpne kontrollhøringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen 6. februar 2015 om utsendelse av lengeværende asylbarn og dokumentene som ble oversendt komiteen i den forbindelse. Gjennomgangen av konsekvensene fremgår av brev fra Politidirektoratet datert 18.12.2014 (ref. 2014/00241-56115). Denne redegjørelsen er oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Utover dette har sjef PU og Politidirektøren utdypet den praksisen som gjaldt i 2014 i forbindelse med høringen 6. februar.