Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:590 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 12.02.2015
Besvart: 23.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å rassikre fv 45 før liv går tapt?

Begrunnelse

Fv 45 er en viktig regional transportåre for Sør Rogaland, indre deler av Gjesdal kommune, for Sirdal kommunes kontakt med Jæren, og for Forsand kommune med stor turisme. I tillegg er det sommerstid stor trafikk mellom Jærregionen/til og fra Setesdal og Telemark, en sommer vei som ble åpnet for trafikk i 1990.
Fv 45 er også adkomstvei for biltrafikk til og fra Lysebotn/Kjerag om sommeren og for turisttrafikk ofte kombinert med ferje på Lysefjorden.
Det er trafikktall på gjennomsnitt 2 200 biler pr. dag og over 800 000 på ett år.
Fv 45 har en ujevn standard med enkelte partier som er svært dårlige med rasfare, flaskehalser som særlig er problematisk for tungtrafikk/buss. Bare de siste ukene har det vært ras på veien hvor steiner har ødelagt biler, og nesten et under at liv ikke er gått tapt.
For å utbedre veien ble det i NTP og Veikontorets forslag til handlingsprogram 2002/2011 satt av mindre midler til små utbedringer over 10 år. Dette var på ingen måte nok og lokale politikere i Gjesdal tok initiativet til Gjesdal Bomselskap, fordi det ble sett på som den eneste realistiske finansieringen for å gjennomføre flere tiltak på veien.
Bompengeinnkrevingen ble først basert på parallellinnkreving i 12 år fra 15.02.2004, men i St.prp. nr. 127 S (2009-2010) ble det vedtatt utviding av opplegget for utbygging av FV 45 med nye prosjekt og tiltak også. Bompengeordningen ble utvidet med 8 år fra 2016-2024.
Under den rødgrønne regjeringen var det ras ved Tysdalsvannet og Gyadalen, liv gikk tapt, og det kom penger på bordet til tuneller.(480 mill+218mill), på tross av at her er mindre trafikktall enn i fv 45.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I forbindelse med forvaltningsreformen ble tidligere rv 45 i Rogaland omklassifisert til fylkesveg fra 1. januar 2010, jf St.prp. nr. 72 (2008-2009), side 23. Etter forvaltningsreformen er derfor Rogaland fylkeskommune ansvarlig for prioriteringer på denne strekningen. Dette vil også gjelde konkrete prioriteringer av statlige tilskuddsmidler til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet i Rogaland.
Skredsikring er høyt prioritert i regjeringens arbeid. Bevilgningene for 2014 og 2015 over vegbudsjettets post 31 til skredsikring på riksveg gir en oppfylling på 55,2 pst. av rammen i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2014-2023 etter to år. Over statsbudsjettet bevilges også midler til tilskudd til skredsikring på fylkesvegnettet. I 2014 ble det fastsatt nytt tilskuddsprogram for planperioden 2014-2017 som grunnlag for fordeling av bevilgningene. Siden ordningen ble etablert har det årlig vært et betydelig underforbruk på posten. Det er derfor etablert tiltak overfor fylkeskommunene for best mulig å kunne utnytte bevilgningene, bl.a. knyttet til planstatus for aktuelle prosjekter og muligheter for omdisponeringer mellom prosjekter i et fylke og midlertidige omdisponeringer mellom fylker.