Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:594 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 12.02.2015
Besvart: 17.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvordan vurderer statsråden forslaget fra Barneombudet om at barnevernet må begrunne henleggelser ved bekymringsmelding?

Begrunnelse

I dag kan barnevernet henlegge saker uten begrunnelse. Barneombudet sier til Dagsavisen 12.02.15 at dersom barnevernet må begrunne henleggelsene så vil det kunne bidra til bedre undersøkelser.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg har forståelse for at Barneombudet kommer med et slikt forslag og ser at dette kan være nyttig for å ivareta hensynet til barnets beste på en god måte. Jeg er selv opptatt av å styrke barns rettssikkerhet og ser at et slikt forslag vil kunne bidra til dette.
I november 2014 ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Utvalget skal bl.a. vurdere barnevernets forebyggende ansvar, barnevernlovens tilpasning til nye familiemønstre og tiltakene i barnevernet.
Det fremgår også av mandatet til lovutvalget at utvalget skal vurdere om henleggelser av meldinger og undersøkelser etter barnevernloven skal begrunnes. Utvalget vil således vurdere spørsmålet nærmere og komme med en tilrådning i saken. Ved vurderingen av dette spørsmål og andre områder som fremgår av mandatet skal utvalget i samsvar med utredningsinstruksen redegjøre for økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag. Utvalget skal legge frem utkast til ny barnevernlov.
Jeg vil derfor ikke ta endelig stilling til dette forslaget før utvalget har levert sin utredning i august 2016.