Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:598 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 12.02.2015
Besvart: 19.02.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Norges Realfagsgymnas AS har fått avslag på sin søknad om å etablere en ny videregående skole på Sotra utenfor Bergen. Utdanningsdirektoratet har i sitt avslag vist til at søker ikke kan dokumentere et pedagogisk tilbud eller organisering av undervisningen som er nyskapende i forhold til eksisterende offentlige og private skoler.
Vil statsråden holde fast ved at private skoler ikke skal forstyrre den lokale skolestrukturen?

Begrunnelse

Norges Realfagsgymnas Sotra AS har søkt om å etablere et studiespesialiserende utdanningsprogram med vekt på realfag i Fjell kommune utenfor Bergen. Fylkesrådammen i Hordaland Fylkeskommune frarådet etablering og viste til at tilbudet hadde samme målsetting som teknologilinjen ved Sotra videregående skule og dermed ikke var nyskapende slik den smale unntakshjemmelen i privatistloven, som trådde i kraft 20.juni2014, åpner for. Fylkeskommunen viste videre til at det allerede er et overskudd på 300 elevplasser innen studiespesialiserende i den aktuelle skoleregionen.
Fylkespolitikerne fra Høyre, Frp og Venstre vedtok med 8 mot 7 stemmer å støtte etableringen og mente at "konkurranse av elevar er til fordel for elevane og skjerpande for skuleeigar", men de viste også til overkapasiteten og at en må ta hensyn til "teknologilinjen" ved Sotra vidaregåande skule ved vurdering av søknaden.
Avslaget fra Utdanningsdirektoratet viser til at Norges Realfagsgymnas Sotra AS, til tross for at det ble etterlyst tilleggsinformasjon, ikke kunne dokumentere at den har et pedagogisk tilbud eller en organisering av undervisningen som er nyskapende i forhold til eksisterende offentlige og private skoler. Søker har ikke sendt inn læreplan for det som blir beskrevet som et utvidet teoretisk og praktisk støtte-, fordypnings- og progresjonstilbud i matematikk og realfagene (10 timer i uken). Det viser seg at søker, når de blir bedt om å presisere tilbudet ikke har ment at dette skulle omfattes av privatskoleloven, men være et frivillig tilbud som elevene må betale ekstra for. Skolen sin søknad gir dermed ingen undervisning utover ordinær studiespesialiserende.
Søker viser videre til "temabasert undervisning", "omvendt undervisning" der elevene ser videoforelesninger som hjemmelekse og utstrakt samarbeid med næringslivet. Alt dette gjennomføres i flere offentlige og private skoler i dag og er ikke i seg selv nyskapende.
Det er godt å se at vi har et Utdanningsdirektorat som har kompetanse til å vurdere realitetene i søknadene, men det er bekymringsfullt at så mange lar seg forlede av hvordan private aktører presenterer tilbudene sine.
Jeg er fullt klar over at departementet er klageinstans og at statsråden ikke kan uttale seg om enkelt saker, men ønsker en presisering av hva statsråden mener med at "private skoler ikke skal forstyrre den lokale skolestrukturen"?
Den mest utfordrende ved etablering av private skoler er når de forringer det offentlige skoletilbudet, både ved å trekke ut ressurssterke elever eller reduserer kompetansen blant lærerne. Begge deler gir et svakere læringsmiljø. Mye forskning viser også at såkalte teoristerke elever profiterer på mangfold blant elever og valgmuligheter som større skoler kan gi.
Privatskole gründer Roger Elstad som står bak søknaden Norges Realfagsgymnas Sotra AS vurderer, ifølge NRK, å skrinlegge planene om å etablere tre nye elitegymnas i realfag, to i Bærum og ett på Sotra. Kunnskapsministeren svarer til NRK at det fortsatt skal være forbudt å tjene penger på skole, at det skal være de samme kvalitetskrav og krav om at nye privatskoler ikke forstyrrer den lokale skolestrukturen.
Ut fra min erfaring med videregående skoler fra Hordaland fylke med mye geografi, er at man i distriktene er helt avhengig av gode videregående skoler med et bredt utdanningstilbud for å kunne gi alle ungdommer lik rett til utdanning. Private skoler i distriktene vil utarme læringsmiljøene eller medføre at enda flere ungdommer må flytte på hybel. Begge deler er med på å øke risiko for frafall.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Norges Realfagsgymnas Sotra AS fikk ved Utdanningsdirektoratets vedtak av 30. januar 2015 avslag på søknad om godkjenning etter privatskoleloven § 2-1 tredje ledd. Skolen klaget på vedtaket 31. januar 2015, og saken ble oversendt departementet for klagebehandling 4. februar 2015. Da klagen nå er til behandling i departementet, kan jeg ikke uttale meg nærmere om den konkrete saken. Jeg vil likevel vise til at privatskoleloven § 2-1 tredje ledd er en dispensasjonshjemmel som bestemmer at det i ”særlige grunner” kan godkjennes skoler som ikke fyller kravet til godkjenningsgrunnlag. I Innst. 232 L (2013-2014) uttalte flertallet i en merknad at godkjenning etter dispensasjonsbestemmelsen ikke skal gis dersom den aktuelle vertskommunen eller vertsfylket går mot slik godkjenning. Som uttalt under stortingsdebatten om dispensasjonshjemmelen vil jeg følge opp denne flertallsmerknaden, slik at det ikke godkjennes skoler hvor vertskommunnen eller vertsfylket går mot godkjenning. For ordens skyld vil jeg bemerke at Hordaland fylkeskommune (vertsfylket) i foreliggende sak støtter søknaden om etablering av Norges Realfagsgymnas Sotra AS.