Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:602 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 24.02.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): I brev fra statsråd Jan Tore Sanner av 30.1.2015 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om kommunedelplan for riksveg 4 i Nittedal kommune heter det at departementet mener «at en eventuell realisering av tunnelløsningen ikke er aktuelt før nærmere 2050.»
Hvilke vurderinger ligger bak årstallet 2050 og hvordan er årstallet fastsatt?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Statens vegvesen opplyser at virkningene av løsningene i kommunedelplan for rv 4 Kjul – Åneby er utredet basert på analyseperioden 2018 – 2043. Utredningen viser at det er tilstrekkelig å realisere ett av alternativene som er utredet for å løse transportutfordringene på rv 4 i dette tidsperspektivet.
Ved behandling av kommunedelplanen påpekte Nittedal kommune at tidsperspektivet for de samfunnsøkonomiske analysene burde strukket seg fram til 2050. Statens vegvesens vurdering er at de syv årene mellom 2043 og 2050 ikke ville gitt noen store endringer i vurderingen av virkninger.
Vegdirektoratet påpekte i brev av 06.10.2014 at konsekvensene av å bygge tunnel i tillegg til planlagt utvikling av dagens trasé ikke er konsekvensutredet og ikke i tråd med statlige føringer for planarbeidet. Vegdirektoratet mener at behovet for å bygge en tunnelløsning må utredes på et senere tidspunkt, nærmere 2050. Samferdselsdepartementet støtter vurderingene til vegdirektoratet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt vurderingene til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet til grunn ved behandling av innsigelsessaken knyttet til riksvei 4 Kjul – Åneby sør.
Departementets vedtak sikrer at det ikke blir gjennomført byggetiltak i tunneltraséen uten at kommunen har foretatt en helhetlig vurdering av dette. Tidspunktet for gjennomføring av tiltak på riksveg 4 gjennom Nittedal må avklares i NTP- og Oslopakkeprosessene.