Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:593 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 23.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva vil samferdselsministeren gjør for at saken om støyskjerming ved Sel kirke blir løst?

Begrunnelse

Sel kirkelig råd har i lang tid arbeidet med å få på plass en løsning på støyproblemene ved kirkegården. E6 går rett ved kirkegården og støyen medfører at presten må stoppe opp flere ganger i løpet av seremoniene ute. Statens vegvesen sier i det forprosjektet som er utarbeidet at Sel kirke ligger svært utsatt til for støy. Det har i lang tid vært arbeidet med å finne løsninger på hvordan støyskjerming kan gjennomføres. Riksantikvaren mener en jordvoll vil være den riktige løsningen, men dette er ikke gjennomførbart fordi avstanden mellom E6 og kirkegården er for liten. Biskopen i Hamar har godkjent den løsningen som Statens vegvesen har anbefalt i sitt forprosjekt og minner i et brev datert 5.2 2015 om at det er biskopen som har den endelige myndighet til å godkjenne støyskjermens utsende. I et brev fra Samferdselsdepartementet sies det at for å kunne sette opp støyskjerming på denne kirkegården må denne godkjennes av Riksantikvaren. Siden Riksantikvaren bare vil godkjenne en jordvoll som det ikke er mulig å få plass til, kan det synes som om saken ikke kan finne en løsning på grunn av at godkjenningsinstansene har forskjellig syn på saken. Situasjonen framstår uverdig for pårørende, og det trengs avklaring på hvordan saken kan løses både plan- og budsjettmessig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har bedt Statens vegvesen vurdere muligheten for å finansiere støyskjerming av Sel kirkegård langs E6. Statens vegvesen oppgir at de ikke ser at det er hjemmel for bruk av statlige midler bevilget til vegformål til å gjennomføre tiltaket. Siden aktuelt regelverk ligger under Klima- og miljødepartementets ansvarsområde, har jeg nå bedt om deres vurdering av saken.