Skriftlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:604 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 19.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingunn Gjerstad (SV)

Spørsmål

Ingunn Gjerstad (SV): Vil statsråden bidra til at det etablerers gang- og sykkelvei på riksvei 63 mellom Geiranger og Trollstigen?

Begrunnelse

Riksvei 63 mellom Geiranger og Trollstigen er nasjonal turistvei. Veien er svært trafikkert i sesongen, og er farlig for myke trafikanter. Veien er også skolevei.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Nasjonal turistveg Geiranger – Trollstigen går fra rv 15 på Strynefjellet i Oppland til E136 i Møre og Romsdal. Vegen starter på høgfjellet før den stuper ned til fjorden ved tettstedet Geiranger. Herifra stiger vegen kjent som Ørnevegen opp fjellsiden til et nytt fjellpass ved Korsmyra før den igjen sklir nedover mot bosettingen ved Eidsvatnet og videre til tettstedet Eidsdal der det går ferje over Nordalsfjorden til Linge. På den andre siden passeres sentrum i Nordal kommune og Valldalen før vegen går over høgfjell til Trollstigen for til slutt å kople seg på riksvegen ved Sogge bru. Fra Øvre Valldal til dalen nedenfor Trollstigen er vegen vinterstengt. Det samme er vegen fra Strynefjellet til Geiranger. Langs hele denne strekningen er det derfor store variasjoner i vegens funksjon.
Turisme er et viktig fundament for bosetting og næringsliv i dette området. Geiranger og Trollstigen var velkjente og veletablerte reiselivsmål lenge før vegen fikk status som Nasjonal turistveg. Turistvegsatsingen med sine rasteplasser og utsiktspunkter er en ytterligere foredling og styrking av områdets attraktivitet. De funksjonelle konsekvensene av denne satsingen med tilhørende vurderinger av vegtiltak hører vegeier til, på samme måte som resultatet av andre endringer med trafikkmessige følger.
I forbindelse med forvaltningsreformen ble tidligere rv 63 i Møre og Romsdal omklassifisert til fylkesveg fra 1. januar 2010, jf. St.prp. nr. 72 (2008-2009), side 26. Det er derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som er vegeier med tilhørende ansvar for å vurdere og prioritere nødvendige tiltak for å oppgradere denne strekningen. I dette inngår også evt. bygging av gang- og sykkelveger.