Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:609 (2014-2015)
Innlevert: 13.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): Vil statsråden vurdere, og iverksette tiltak i Hordaland for å få kunnskap om de utfordringer som er avdekket kan gjelde flere saker, og at eventuelle tiltak også kan få gyldighet i hele landet?

Begrunnelse

Viser til mitt tidligere spørsmål 132, og statsråd Anundsen sitt svar 6. november 2014. Den eksterne granskningsrapporten fra arbeidsgruppen som ble satt ned av Riksadvokaten har nå offentliggjort sin rapport. Rapporten feller en knusende dom over arbeidet som er gjort i "Monika saken". I Hordaland kan det vises til Trine Franzen-saken i Os og Shilan Shorsh-saken i Bergen som vi har fått kunnskap om gjennom media. Det er også andre saker som ikke er kjent gjennom media der politiets etterforskning og arbeid kritiseres. Pårørende og innbyggere frykter at det man har opplevd og som er kjent i Hordaland ikke er enestående, men at det kan gjelde mange flere saker. Rapporten fra arbeidsgruppen som nå foreligger anbefaler generelle løsninger, på lik linje som Riksadvokaten sine tiltak som er basert på erfaringene fra den konkrete "Monika saken". Rapporten viser at tette bånd mellom politiadvokat og politiets etterforskere og ledelse kan føre til at man ikke gjør de undersøkelser man egentlig mener er nødvendige. Rapporten gir ikke svar på hvorfor en gruppe mennesker, som på hver sine områder hadde en tilfredsstillende kompetanse kunne unngå å se at den teorien som preget store deler av etterforskningen var feil. Videre gir ikke rapporten svar på hvorfor hovedformålet med etterforskningen ble en sak for å oppnå en bekreftelse på den teorien som allerede var lagt og at en ikke evnet å "løfte" blikket for å se etter alternative hendelsesforløp. Hovedinnvendingen mot en integrert påtaleordning slik vi har, er faren for at påtalemyndigheten vil la seg påvirke av det tette samarbeidet med politietterforskerne og derved ikke i tilstrekkelig grad ivareta kravet til objektivitet ved avgjørelser. I Stortinget spørretime onsdag 11. februar 2015 uttalte statsministeren at regjeringen ville "opprette en ekspertgruppe for å analysere hvor det offentlige svikter i de alvorligste sakene". Dette gjelder slik jeg forstod generelt der barn blir utsatt for mishandling og drap. Videre sa statsministeren at hun trodde "Monika saken" kom til å bli en viktig del av det. Jeg mener Hordaland politidistrikt må granskes særskilt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som kjent er det nå iverksatt flere undersøkelser av det arbeidet som politiet i Hordaland utførte i forbindelse med det tragiske dødsfallet til Monika Sviglinskaja. Rapporten fra riksadvokatens gruppe er lagt frem, og vil bli en viktig premiss for de konklusjonene som til slutt skal trekkes om kvaliteten og forsvarligheten i den etterforskningen som ble foretatt. Fortsatt avventer vi utfallet av den etterforskningen som Spesialenheten for politisaker nå gjennomfører i kjølvannet av saken. Politidirektoratet arbeider dessuten aktivt med egne undersøkelser om andre sider ved politiets håndtering av saken.
Det er en viktig del av statsadvokatenes tilsynsvirksomhet med politidistriktene å gjennomgå og evaluere arbeidet med straffesakene i distriktet. Jeg forutsetter at statsadvokaten i Hordaland bruker erfaringene fra riksadvokatens gruppe som utgangspunkt for sitt tilsyn med Hordaland politidistrikt.
Når det gjelder politiets etterforskningsarbeid i sin alminnelighet, er det nå gjenstand for betydelig oppmerksomhet både hos riksadvokaten og i Politidirektoratet. De la for vel ett år siden sammen frem en rapport om politiets etterforskningsarbeid. Jeg forventer at de på eget initiativ setter i verk nødvendige tiltak. Jeg følger dette nøye, og har satt klare mål på dette området i min etatsstyring av politiet.
På bakgrunn av de ulike prosessene som nå er iverksatt i forbindelse med denne saken, er det naturlig å avvente konklusjoner fra disse før eventuelle ytterligere tiltak fra departementets side besluttes. Jeg mener vi må ta oss tid til å vurdere grundig de avsluttede og pågående prosesser og evalueringer som er foretatt. Målet står uansett fast; et best mulig kvalitativt politiarbeid i hele landet.