Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:614 (2014-2015)
Innlevert: 16.02.2015
Sendt: 16.02.2015
Besvart: 23.02.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hva er mandatet til gruppen som skal utrede dyrepoliti?

Begrunnelse

Jeg er blitt gjort kjent med at departementet forsøker å unndra dette mandatet fra offentlighetens lys. Det er vanskelig å forstå dette i en sak om omhandler en utredning av organisering av offentlig virksomhet. Det burde tilsi at argumentene for åpenhet er mange og argumentene for hemmelighold er få.
Det bes om å få en eksakt gjengivelse av mandatet slik dette er vedtatt og formidlet til gruppa som utreder dyrepoliti, dyrekrim og tiltak for bedre oppfølging av dyrevelferd.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har sammen med justis- og beredskapsministeren satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan arbeidet med dyrevelferdskriminalitet kan styrkes. Arbeidsgruppen består av representanter fra Mattilsynet, Politidirektoratet, Økokrim, Justis- og beredskapsdepartementet (Politiavdelingen) og Landbruks- og matdepartementet.
Mandatet for arbeidet er:

”Arbeidsgruppen skal beskrive ulike tiltak som kan presenteres som en samlet pakke der målet er å styrke bekjempelsen av dyrevelferdskriminalitet. Tiltakspakken skal også beskrive et pilotprosjekt lagt til Sør-Trøndelag politidistrikt (Merk; interne opplysninger frem til 21/1-15) innen bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet.
Pilotprosjektet skal legge vekt på samarbeid, kompetanseutveksling og møtepunkter mellom politidistriktet og det lokale Mattilsyn. Pilotprosjektet skal også arbeide for å få best mulig rutiner på behandling av straffesaker som gjelder dyrevelferdskriminalitet, bedre samarbeid i forbindelse med anmeldelser fra Mattilsynet, om saksbehandlingstiden i disse saker kan reduseres og hvordan kunnskap om grovhet/alvorsgrad kan formidles til påtalemyndighetene, da slik kunnskap er viktig for valg av straffepåstand. Pilotprosjektet navngis "Dyrekrim", slik at hensikten synliggjøres.”