Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:617 (2014-2015)
Innlevert: 16.02.2015
Sendt: 16.02.2015
Besvart: 19.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): En rekke lokalradioer frykter for fremtiden. Flere aktører ønsker å gå over til DAB, men opplever at investeringene for overgang fra FM til DAB er for store.
Vil regjeringen vurdere en ordning der små aktører kan søke om investeringsstøtte?

Begrunnelse

Lokalmediene er sentrale kulturbærere og bidrar til mangfold i den lokale samfunnsdebatten. Det er derfor viktig å sikre dem gode rammevilkår. Selv om tidligere stortingsvedtak sikrer de små aktørene mulighet til videre drift på FM-nettet, er det sannsynlig at en overgang til DAB vil være det mest framtidsrettede valget for flere av dem. Investeringskostnadene kan imidlertid oppleves som svært høye og uhåndterlige for aktører som baserer sin drift på relativt lave inntekter fra dugnad, bingo, gaver etc.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I samsvar med Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet og Prop. 1 S (2014-2015) Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2015 som Stortinget har sluttet seg til, vil regjeringen i løpet av våren 2015 legge frem en stortingsmelding om rammevilkårene for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiosektoren. I meldingen vil vi drøfte hvordan det kan legges best mulig til rette for drift av lokalradio i fremtiden. Siden meldingen skal fremmes i løpet av våren, finner jeg det ikke naturlig å kommentere det nærmere innholdet i meldingen nå.