Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:664 (2014-2015)
Innlevert: 23.02.2015
Sendt: 23.02.2015
Besvart: 27.02.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I regjeringens klimamelding (Meld. St. 13 (2014-2015)) står det at Norges mål er å bli et lavutslippssamfunn i 2050.
Hvor store utslipp mener regjeringen at Norge kan ha i 2050 dersom Norge skal være et lavutslippssamfunn?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Målet om at Norge skal være et lavutslippssamfunn ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med det første klimaforliket fra januar 2008 og bekreftet i det andre forliket i juni 2012, uten at vedtaket innebar et tallfestet utslippsmål for 2050. Ifølge FNs klimapanel vil utslippscenarioer i tråd med togradersmålet innebære at de globale utslippene av klimagasser reduseres med minst 40-70 prosent i 2050, sammenliknet med 2010. Det betyr i så fall at utslippene per person i 2050 i gjennomsnitt ikke overstiger om lag 2-4 tonn CO2-ekvivalenter per person. Om togradersmålet skal overholdes må vi se betydelige utslippsreduksjoner i 2030 og videre fram mot 2050, og det er naturlig at de rike landene går foran. Klimamålene for 2020 og 2030 er viktige milepæler på veien mot målet om å bli et lavutslippssamfunn. Med forslaget om å kutte utslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenliknet med 1990 jf. Meld. St. 13 (2014-2015) vil Norges bidrag i en ny internasjonal avtale være i tråd med en togradersbane. Regjeringens styrking av klimaforliket blant annet ved å øke avsetningene til fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging, økt satsning på jernbane og styrket internasjonal klimafinansiering, er konkrete tiltak på veien mot lavutslippssamfunnet. Mitt hovedfokus er på konkrete tiltak og virkemidler som kan bidra til at Norge kan oppfylle ambisiøse klimamål i 2020 og 2030, og som samtidig styrker grunnlaget for at Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050.